Rekonštrukcia lávky pre peších cez rieku Laborec v Michalovciach.

Obstarávateľ
Mesto Michalovce
Hodnota
42 000 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky sú rekonštrukčné práce na lávke pre peších cez rieku Laborec v Michalovciach v rozsahu podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer. Účelom rekonštrukčných prác je opätovné sprevádzkovanie lávky, ktorá z dôvodu porúch na mostovke bola uzatvorená. Ide o realizáciu prác v rozsahu: -vybúranie konštrukcie podlahy mostovky -realizácia novej podlahy mostovky -úprava krajných pätiek -otryskanie oceľovej konštrukcie -nátery oceľovej konštrukcie.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce na mostoch pre peších. (45221113)
Kontaktná osoba
Ing. Darina Čornejová
darina.cornejova@msumi.sk
Telefón
+421566864174
Adresa
Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce