Rekonštrukcia kotolne VUZ Bystrina

Obstarávateľ
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Hodnota
126 560 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky sú stavebné práce v nasledovnom rozsahu:- rekonštrukcia a modernizácia kotolne rekreačného zariadenia podľa projektovej dokumentácie vrátane výkazu výmer. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane požiadaviek, špecifikácií a množstva je uvedené v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Generálne opravy a renovačné práce. (45453000)
Kontaktná osoba
Jarmila Pašteková
jarmila.pastekova@nbs.sk
Telefón
+421257871226
Adresa
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Národná banka Slovenska, I. Karvaša č. 1, 813 25 Bratislava