Obnova mestského kúpaliska, Staničné námestie 5, Košice

Obstarávateľ
Mesto Košice
Hodnota
4 124 000 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je vyhotovenie diela spočívajúce v zhotovení stavby pod predmetným názvom. Ide o obnovu bývalého kúpaliska "Červená hviezda" v rozsahu podľa projektovej dokumentácie a podľa vydaných stavebných povolení.Projekt stavby rieši: výrub zelene; obnovu jestvujúceho areálu mestského kúpaliska (NKP); obnovu objektu šatní a objektu prevádzkovej budovy (NKP); bazény - obnovu NKP bazén pre plavcov, bazén pre neplavcov, detský bazén; novotvar bazéna pre vodné pólo; technológiu úpravy bazénovej vody; protipožiarnu ochranu stavby; inžinierske siete; slaboprúdovú inštaláciu ( rozvod elektrickej energie + NN prípojka, vonkajšie osvetlenie areálu, vnútroareálový rozvod pitnej a bazénovej vody, odkanalizovanie areálu dažďovou a splaškovou kanalizáciou); spevnené plochy; konečné terénne a sadové úpravy; oplotenie areálu; fitness Factory; mobiliár. Projektovaný prevádzkový objekt "Prípojka tepla" nie je predmetom zákazky. Túto časť stavby bude realizovať iný zhotoviteľ. Je potrebné brať do úvahy, že počas rekonštrukčných prác v areáli kúpaliska bude nutná z uvedených dôvodov vzájomná koordinácia stavebných činností.
CPV kód
Stavebné práce na stavbe budov pre voľný čas, šport, kultúru, ubytovanie a reštauračné stravovanie. (45212000)
Kontaktná osoba
Ing. Anna Tarhaničová
anna.tarhanicova@kosice.sk
Telefón
+421556419314
Adresa
Mesto Košice
Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice