Dokončenie I. etapy prestavby manipulačno-expedičného skladu dreva Hronec

Obstarávateľ
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Hodnota
415 847 €
Popis zákazky
Manipulačno-expedičný sklad dreva v Hronci slúži na spracovanie vyťaženej hrubej ihličnatej a listnatej drevnej hmoty v celých dĺžkach z gravitačných oblastí lesných správ Osrblie, Hronec, Krám, Šaling, Dobroč, Sihla a Michalová, ktoré sú súčasťou Odštepného závodu v Čiernom Balogu.Stavbu budú tvoriť nasledovné stavebné objekty :SO 01 Spevnenie plochy,SO 02 Dažďová kanalizáciaSO - 03 Odvodňovací záchytný rigolSO 04 Odlučovač ropných látok KL 250/4s pre dažďové odpadové vody,SO 01 SPEVNENIE PLOCHY:Vlastné spevnenie betónovým krytom navrhnuté v rámci dokončenia I. etapy prestavby MES Hronec na ploche 3 500 m je nasledovnej konštrukcie:-betónový kryt z vibrovaného betónu C25/30 hr. 200 mm, vystužený sieťovinou 8,0 mm, oká 100x100 mm, presah sieťoviny na každú stranu 200 mm. Dilatačné škáry narezať a zatmeliť v poliach 5,0 x 5,0 m,-zhutnená štrkodrva fr. 0-63 mm, hr. 100 mm,-zhutnené drvené kamenivo fr. 32-63 mm hr. 200 mm,-v mieste podmáčaného podkladu zhotoviť podklad z drveného kameniva fr. 63-125 mm hr. cca 500 mm, na ploche 300 m,-netkaná geotextília BONTEC NW 12,vyrovnaná pláň po odkopoch zhutnená na hodnotu Edef2 min. 45 MPa a pomer Edef2/Edef1 dosahoval hodnotu menšiu ako 2,5.SO 02 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA:Dažďová kanalizácia je z dôvodu minimálneho spádu existujúceho drevoskladu v priečnom a pozdĺžnom smere navrhnutá nová a zaústi dažďové vody zo spevnených plôch do odlučovača ropných látok ORL KL 250/4s. Prečistené dažďové vody sa zaústia cez výustný objekt do toku Čierny Hron.SO 03 ODVODOVACÍ ZÁCHYTNÝ RIGOL:Z dôvodu malého priečneho i pozdĺžneho sklonu drevoskladu je na zachytenie dažďových vôd z navrhovanej spevnenej plochy navrhnutý záchytný prejazdný rigol prekrytý oceľovým roštom. Záchytný rigol je navrhnutý zo železobetónovej konštrukcie z betónu C 25/30 s hrúbkou stien 300 mm a výstuže 10 505 (R) tak, aby sa dal po vybratí oceľových roštov vyčistiť. Svetlá (vnútorná) šírka záchytného rigolu je 400 mm.SO 04 ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTOK KL 250/4s:Odlučovač sa skladá zo štyroch železobetónových nádrží z vodostavebného betónu B 30, pôdorysných rozmerov 16 200mm x 2 600 mm a výšky 1 700 mm so stropom.Na štyri vstupné otvory až po definitívne upravenú spevnenú plochu sa osadia železobetónové prefabrikované skruže 1000 mm s kónusom, ktoré budú ukončené ťažkými liatinovými poklopmi 600 mm, triedy zaťaženia 400 KN.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce na stavbe plôch. (45236000)
Kontaktná osoba
Ing. Martin Lazorík
martin.lazorik@lesy.sk
Telefón
+421484344244
Adresa
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
LESY Slovenskej republiky, š.p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica