Rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty Skároš.

Obstarávateľ
Lesné pozemkové spoločenstvo V. Myšľa
Hodnota
349 509 €
Popis zákazky
Juhovýchodnú časť extravilánu obce Skároš tvorí kopcovitý terén s lesnými porastmi.Ide o lesy, ktoré patria pod správu Štátnych lesov, š. p. a o lesy ktoré patria súkromnýmvlastníkom združeným v Lesnom pozemkovom spoločenstve Vyšná Myšľa. V súvislostis globálnymi zmenami klímy a s tým súvisiacimi extrémnymi prejavmi počasia, ako súintenzívne supercelárne búrky s prívalovými daždami a extrémne suchá, vznikla potrebavybudovať v súkromných lesoch protipožiarny systém. Súčasťou protipožiarneho systému jeaj prístupová cesta v celkovej dĺžke cca 1700 m, ktorú je potrebné zrekonštruovať, a ktorá jepredmetom tohto projektu. Ide o lesnú cestu 2. triedy.Rekonštruovaná protipožiarna lesná cesta sa nachádza v doline ľavostrannéhoprítoku potoka Marovka. Záujmové územie okrem doliny potoka zahŕňa aj priľahlé svahyŽdanského vrchu a vrchu Poliaška. Územie je značne sklonovité (sklony do cca 45°) amiestami, tesne nad potokom, až zrázne (zosuvy). Cesta začína na sútoku obidvoch potokova končí na veľkej lúke v blízkosti štátnej hranice s Maďarskou republikou. Ide o horskú cestuna ľavej strane potoka (v smere toku) s pozdĺžnym sklonom do 8%. Na ceste sú 3 existujúcepriepusty, cesta v hornej časti križuje hlavný vodný tok. Rekonštrukcia cesty zahŕňa aj lesnýsklad, kde sa ukladá, triedi drevo a pod. Cesta bude bez výhybní.Lesná cesta je účelová komunikácia so spevneným povrchom voľnej šírky 3,0 m.Vozovka bude mať základnú šírku 3,0 m a naviac bude mať krajnice o šírke 0,5 m naobidvoch stranách. V oblúkoch bude cesta po moboch stranách rozšírená v súlade s STN 736108 podľa navrhovaného polomeru R.V lokalite sa nenachádzajú existujúce inžinierske siete (vodovod, plynovod, atď.).Lesná cesta je navrhnutá ako netuhá bezprašná cesta v nasledujúcom zložení vrstievzhora nadol:- asfaltový infiltračný postrek PI,A emulzia C65B4 STN 73 6129 min. 1,0 kg/m2- mechanicky spevnené kamenivo UM MSK 0/31,5 GB STN EN 13 285 150 mm- nestmel. Vrstva zo štrkodrviny UM ŠD fr. 0/63 STN EN 13285 250 mmCelková hrúbka vozovky 400 mm.Krajnica bude čiastočne spevnená. Na spevnenie sa použije drvené kamenivo fr. 4-8 mm s kamennými výsievkami hr. 100 mm, násypový materiál pod ním sa zhutní. Cesta sa musí postaviť za suchého počasia, aby došlo k spojeniu vrstiev. Prítomnosť pri výstavbe je nežiaduca. Požadovaný modul pretvárnosti zemnej pláne podľa STN 73 6133, tab. 11 a STN 73 1001 je Edef,2= 45 MPa. Relatívna uľahnutosť (miera zhutnenia) Id= min. 0,90. Časť plochy lesného skladu v km 1,146 26 1,186 24. o rozmeroch 40,0x10,0 m bude spevnená hrubým drveným kamenivom frakcie 32-63 mm hrúbky 150 mm. Plocha hospodárskeho výjazdu v km 1,094 16 bude riešená rovnako ako lesná cesta.Pôjde o spevnenú cestu s krytom z obaľovaného kameniva preliateho asfaltom.Úprava cesty so spevnením začína až v km 165,60. Súkromná protipožiarna lesná cesta začne v km 0,000 00 (ZÚ) pri potoku Marovka,kde odbočí z hlavnej štátnej lesnej cesty. Cesta vedie ďalej dolinou ľavostranného prítoku Marovky, po jeho pravom brehu (v smere toku). Rekonštrukcia cesty si v dolnej časti vyžiada umelé stavby oporné múry. V dolnej časti trasy, kde ide o strmý horský terén s množstvom smerových oblúkov s rozšírením cesty, sa navrhuje zachytiť svah nad cestou štyrmiľavostrannými (v smere staničenia) zárubnými gabiónovými múrmi konštrukčnej výšky 3,0 4,0 m o celkovej dĺžke 189,0 m. Ide o úsek cesty v km 0,111 22 0,910 84 so siedmimi smerovými oblúkmi polomerov 45-150 m. Ďalej cesta pokračuje v miernom svahu a od km 0,950 00 po naklonenej rovine až na Veľkú lúku. Ďalšími umelými stavbami budú (sčasti prefabrikované) ŽB rúrové priepusty č. 1 4. Cesta prekračuje občasné alebo stále vodné toky na štyroch miestach v km 0,939 81; v km 0,126 92; v km 1,292 86 a v km 1,450 77. Na cestu sa pripájajú zvážnice: prvý hospodársky výjazd je v km 1,094 16, ďalšie zvážnice sa pripájajú v oblasti lesného skladu v km 1,146 26 1,186 24. Lesný sklad má rozmery 20x40 m, spevní sa v polovici šírky drveným kamenivom. Lesná cesta bude mať jeden jazdný pruh základnej šírky 3,0 m a obojstrannú spevnenú krajnicu šírky 0,5 m, čiže voľná šírka cesty bude 4,0 m. V smerových oblúkoch bude lesná cesta rozšírená o 0,20 -1,00 m podľa navrhovaného polomeru oblúkov.Výškové vedenie v maximálnej miere rešpektuje existujúci stav (trasa je primknutá k terénu). Na trase sú výškové vypuklé a vyduté oblúky polomerov 400 -2300 m. Sklony sú do 12%.Cesta nebude mať výhybne ani obratisko. Mechanizmy sa môžu otočiť v oblasti hospodárskych výjazdov, lesného skladu a na veľkej lúke.Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Mária Šuleková, Mgr. Ľuboš Kakaš
mariasulekova@agenturavo.sk
Telefón
+421238104790
Adresa
Lesné pozemkové spoločenstvo V. Myšľa
EUROPROJECT&TENDER s.r.o., Cesta na Senec 2/A, Shopping Palace 821 04 Bratislava