Obec Ďanová - multifunkčné ihrisko

Obstarávateľ
Obec Ďanová
Hodnota
69 561 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác pod názvom Multifunkčné ihrisko s povrchom z umelej trávy, v súlade a v rozsahu rozpočtu (výkazu výmer) stavby. Výstavba multifunkčného ihriska s povrchom z umelej trávy sa má z pohľadu užívania vybudovať ako viacúčelová plocha určená pre malý futbal, volejbal (nohejbal). Rozmer hracej plochy ihriska je 33x18 metrov (ďalej iba m) + 2x vysunutá plocha na futbalové bránkoviska v ploche 4,26 x 1,35m. Celková hracia plocha ihriska sa požaduje stavebne vybudovať na ploche 594 m2 + 11,50 m2 bránkoviská. Ihrisko bude ohraničené mantinelovým systémom vysokým 1m po celom obvode okrem výbehu, ktoré bude na futbalové bránky. Mantinelový systém pozostáva z obvodových polypropylénových UV stabilizovaných dosiek mantinelov, v hrúbke 10,0 mm, šírky 2000 mm, výšky 1000 mm, ktoré sú opatrené madlom ochránené komaxitovou farbou a ochrannej siete výšky 3,0 m okolo ihriska napnutej pomocou oceľového lanka na stĺpoch oplotenia osadených do výšky 4 m nad zemou kotvených v betónových základových pätkách. Povrch hracej plochy bude tvorený Multifunkčným umelým trávnikom, materiál: PE fibrilovaná páska, jemnosť vlasu min. 9000 Dtex, šírka vlasu min. 12mm, hrúbka vlasu min. 80um, plošná hmotnosť vlasu min. 1,037 g/m2, počet vpichov min. 27297/m2, počet koncov min. 54594/m2, výška vlasu min. 18+2 mm, celková plošná hmotnosť min. 2157 g/m2, UV stabilita min. 3000 hod,Umelá tráva má byť uložená na podklade zo zhutnenej kamennej drte:fr. 32-63 v hrúbke 190mm, fr. 8-16 v hrúbke 50mm, fr. 4-8 v hrúbke 30mm, fr. 0-4 v hrúbke 20 - 30 mmOsvetlenie Ihriska pozostáva zo štyroch 7m pozinkovaných stožiarov ,ktoré sú osadené v betonových pätkách 6 m nad zemou. Na el. stožiaroch sú na výložníkoch namontované 4ks - 400 W metalhalogenidové svietidlá do exteriéru. V každom stožiary je poisková výzbroj. Na istenie a ovládanie slúži rozvádzač ,ktorý je vybavený spínacími a istiacimi prvkami . Osvetlenie pospájané CIKY káblami osadé v ohybných chráničkách.Presná špecifikácia prác je uvedená vo výkaze výmer.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce na stavbe športových zariadení. (45212200)
Kontaktná osoba
Ing. Ľubomír Gonšenica
lubo.gonsenica@gmail.com
Telefón
+421905782288
Adresa
Obec Ďanová
Obecný úrad Ďanová, Ďanová 22, 038 42 Ďanová