Výmena okien v kaštieli DSS Rohov

Obstarávateľ
Domov sociálnych služieb v Rohove
Hodnota
172 026 €
Popis zákazky
Predmetom obstarávania je výmena okien na objekte Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove. Objekt na ktorom bude realizovaný predmet zákazky / kaštiel / je kultúrne pamiatka zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod číslom 664/1. Predmet zákazky zahŕňa demontáž starých okien , ich odvoz a likvidáciu, montáž nových drevených okien vrátane kovania , demontáž vonkajších a vnútorných parapetov, dodávka a montáž vonkajších a vnútorných parapetov, dodávku a montáž nových drevených dverí, murárske práce vyspravenie ostenia z interieru a exterieru. Súčasťou predmetu zákazky je doprava materiálu, odvoz a likvidácia vzniknutých odpadov
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce na stavbe sociálnych zariadení okrem dotovaných obytných domov. (45215220)
Kontaktná osoba
PhDr. Monika Knezovičová PhD.
dss.rohov@zupa-tt.sk
Telefón
+421346908922
Adresa
Domov sociálnych služieb v Rohove
Rohov 27