„Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šurany“

Obstarávateľ
Mesto Šurany
Hodnota
247 397 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je modernizácia verejného osvetlenia v meste Šurany. V rámci modernizácie verejného osvetlenia bude súčasných 298 svietidiel demontovaných a budú nahradené novými LED svietidlami. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Inštalovanie osvetlenia ciest. (45316110)
Kontaktná osoba
Ing. Marek Oremus
msu@surany.sk
Telefón
+421356500108
Adresa
Mesto Šurany
Meský úrad Šurany