Protipovodňová ochrana ZB Solisko - práce naviac po povodniach rok 2015

Obstarávateľ
Obec Čirč
Hodnota
273 807 €
Popis zákazky
Vplyvom dlhotrvajúcich výdatných zrážok došlo dňa 30.05.2015 na potoku Solisko a Olšave v k.ú. Čirč k podmytiu svahov a hrádzí potoka, poškodila sa novovybudovaná regulácia potoka Solisko, došlo k podmytiu mostov, lávok, miestnych komunikácií a k odplaveniu poľnohospodárskej pôdy na neupravených častiach a tým k ohrozeniu zástavby rodinných domov. Na základe uvedeného stavu v súlade s § 11, ods. 11, písm. a) a § 26 ods. 3, písm. b) zákona NRSR č. 7/2010 Z.Z. o ochrane pred povodňami vyhlásil starosta obce o 20:00 hod dňa 30.05.2015 III. stupeň povodňovej aktivity pre územie obce Čirč.Zápisom do stavebného denníka bola stavba zastavená a začali sa odstraňovať škody po povodni.Rozhodnutím starostu obce o odvolaní III. stupňa povodňovej aktivity a vyhlásení II. stupňa povodňovej aktivity odvolal starosta obce o 16:00 hod dňa 05.06.2015 III. stupeň povodňovej aktivity pre celé územie obce Čirč a od 16:00 hod dňa 05.06.2015 do odvolania vyhlásený II. stupeň povodňovej aktivity.Dňa 17.06.2015 spoločnosť Albageo s.r.o., Zborov predložila Dokumentáciu zamerania skutočného stavu - geodetická časť.
CPV kód
Regulácia riek a protipovodňové práce. (45246000)
Kontaktná osoba
Michal Didik
obeccirc@stonline.sk
Telefón
+421524285161
Adresa
Obec Čirč
Obecný úrad, Čirč 208