Sadovnícke úpravy základnej školy na Hájiku v Žiline - Dažďová záhrada

Obstarávateľ
Mesto Žilina
Hodnota
39 841 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky sú sadové úpravy okolia základnej školy s cieľom vytvoriť účelný priestor s možnosťou štúdia. Terénne úpravy pozemku na ploche 2 700 m, vysvahovanie územia na ploche 232 m do priestoru vodného biotopu, ktorý je riešený ako prírodná vodná plocha fungujúca na biologickom princípe. Založenie trávnika na ploche 2 095 m.Pozdĺž pozemku vedú inžinierske siete. Pred zahájením výkopových prác je nutné prizvať správcov všetkých podzemných vedení k ich presnému vytýčeniu priamo v teréne. Podrobný rozsah predmetu zákazky je obsahom časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a časti súťažných podkladov B.4 Projekt záhrady a výkaz výmer.Pri identifikácii konkrétneho typu materiálu (výrobku) alebo materiálu (výrobku) konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto materiál (výrobok) ekvivalentným materiálom (výrobkom), ktorý spĺňa požadované funkčné charakteristiky. V takomto prípade je potrebné upraviť položku vo formulári Výkaz výmer.V zmysle súťažných podkladov, projektu záhrady a výkazu výmer
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Záhradnícke služby. (77300000)
Kontaktná osoba
Mgr. Katarína Zahradníková
katarina.zahradnikova@zilina.sk
Telefón
+421417063110
Adresa
Mesto Žilina
Mestský úrad Žilina Námestie obetí komunizmu 1,011 31 Žilina