Stavebný dozor pre projekty deinštitucionalizácie detských domov

Obstarávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Hodnota
131 970 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb stavebného dozoru počas realizácie stavebných prác spočívajúcich v rekonštrukciách a novostavbách samostatných stavebných objektov detských domovov, a to v rozsahu a za podmienok uvedených v súťažných podkladoch. Stavebné práce, ktoré majú byť dozorované stavebným dozorom sú popísané v projektových dokumentáciách a stavebných, príp. iných relevantných, povoleniach príslušných orgánov, ktoré tvoria prílohu k súťažným podkladom.Konkrétne je teda predmetom zákazky výkon stavebného dozoru počas rekonštrukcií a novostavieb samostatných stavebných objektov pri týchto detských domovoch:a) Šarišské Michaľany,b) Remetské Hámre,c) Veľké Kapušany,d) Ružomberok,e) Kremnica,f) Kolárovo,g) Martin.Činnosťou stavebného dozoru bude činnosť, ktorou sa bude sledovať, či sa stavba uskutočňuje podľa projektovej dokumentácie a podľa podmienok stavebného povolenia, či nie je ohrozená bezpečnosť, životy a ochrana zdravia na stavbe, či pri uskutočňovaní stavby nedochádza k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia a či nie sú ohrozené iné verejné záujmy.Stavebný dozor zodpovedá za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, za odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia.Stavebný dozor vplýva na odstránenie závad a sleduje vedenie stavebného denníka.Bližší opis predmetu zákazky je uvedený najmä v časti B.1 a B.3 súťažných podkladov.
CPV kód
Stavebný dozor. (71520000)
Kontaktná osoba
Mgr. Tatiana Nohavičková
Tatiana.Nohavickova@upsvr.gov.sk
Telefón
+421220441705
Adresa
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Župné námestie 5-6, 812 67 Bratislava