Rekonštrukcia a obnova Základnej školy Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede

Obstarávateľ
Mesto Dunajská Streda
Hodnota
675 755 €
Popis zákazky
odstránenie keramického obkladu a dlažby v hygienickom zázemí a za umývadlami v učebniach a pri jedálne, demontážzasklenej časti stien učební orientovaných do chodieb, vybúranie priečky pri vytvorení WC pre telesne postihnuté osoby,demontáž montovaných WC stien vrátane časti stien pri napojení na okenné konštrukcie, vybúranie montovaných stienna 2.NP oddeľujúce učebne od respíria, demontáž dvojkrídlových zasklených dverí na konci chodieb na 2.NP,odstránenie skladacej steny oddeľujúcej dve učebne na 2.NP, demontáž vykurovacích telies, hygienickýchzariaďovacíchpredmetov (umývadlá, záchody, pisoáre, výlevky), odstránenie klampiarskych konštrukcií, odstráneniedlažby a omietky na exteriérových schodiskách, odstránenie podlahy na úsekoch rekonštrukcie ležatej kanalizácie vrámci objektu.Výkopové práce vykopanie rýh pre rozvody ležatej kanalizácie a pre základové konštrukcie nových betónových rámp všírke 600 mm.Zvislé konštrukcie zhotovenie priečok z pórobetónových tvárnic hr. 125mm (v učebniach, v záchodoch), nahradenieoceľových montovaných stien murovanými konštrukciami hr. 75 mm(napojenie stien na okenný pás), zhotovenieinštalačnej steny pre montáž pisoárov, murovanie atiky na markíze nad hlavným vstupom.Vodorovné konštrukcie osadenie prekladov pre nové dverné otvory, výstavba betónových rámp a schodov pri vstupochdo budovy.Výplne otvorov osvetľovacie pásy navrhujeme plastové s izolačným bezpečnostným dvojsklom (Ug = 1,0W/m2.K),pevné zasklenie. Zasklenú stenu s dvojkrídlovými dverami navrhujeme z hliníkových profilov s prerušenýmtepelným mostom a izolačným bezpečnostným dvojsklom, zvislé nerezové madlo. Nové interiérové dvere sú navrhnutéso svetlosťou 600, 800 a 900/1970 mm, obložková zárubeň, drevené dverné krídlo so štandardným kovaním,kľučka/kľučka, v záchodoch s WC zámkom.1/7Tepelná izolácia na fasádu navrhujeme dosky na báze penového expandovaného polystyrénu EPS F70 v hrúbke 80 mm,na strechu dosky z minerálnej vlny (súčiniteľ tepelnej vodivosti je min. 0,038 W.m-2.K-1).Hydroizolácia na strechu navrhujeme PVC fóliu hr. 1,5 mm s geotextíliou a s mechanickým kotvením k podkladu.Úprava povrchov na zateplenú fasádu navrhujeme tenko vrstvovú omietku, sokel z marmolitu. V hygienických blokoch, vučebniach a pri jedálni za umývadlami navrhujeme nové keramické obklady, glazúrované s lesklým povrchom. Vzáchodoch a miestnostiach pre upratovačky bude realizovaná nová dlažba s protišmykovou povrchovou úpravou. Maľbastien sa prevedie v učebniach (len nové konštrukcie) a v hygienickom zázemí nad obkladačkami, v učebniach sa dovýšky 1,2 m realizuje maľba olejovou farbou. Oceľové konštrukcie prístrešku hlavného vstupu a interiérových schodískbudú očistené od hrdze a nečistôt a následne natreté syntetickým náterom. Vo veľkej telocvični sa navrhuje novápodlahová krytina, ktorá bude položená na jestvujúcu podlahu z drevených parkiet, po úprave jej povrchu. Nášľapnúvrstvu exteriérových schodísk bude tvoriť obklad terrazzo resp. betónové platne (pri hlavnom vstupe do budovy).Klampiarske výrobky klampiarske konštrukcie na streche a dažďové zvody telocvične navrhujeme z poplastovanéhoplechu.Zámočnícke výrobky navrhujú sa ochranné zábradlia pri exteriérových schodísk a rámp.
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Ing. Ivan Pezlar, EUSECO s.r.o
primator@dunstreda.eu
Telefón
+421315903941
Adresa
Mesto Dunajská Streda
Heydukova 14, Košice 040 01