Sanácia miest s nezákonne umiestnenýn odpadom v obci Štefanov

Obstarávateľ
Obec Štefanov
Hodnota
21 583 €
Popis zákazky
Predmetom obstarávania je sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom na dvoch lokalitách v katastrálnom území Štefanov .Jedná sa o zber odpadu, odvoz odpadu a uloženie odpadu na skládku : 1.Lokalita č. 1 o celkovej rozlohe 800 m2, v množstve 200 m3 zmesového komunálneho odpadu.2.Lokalita č. 2 o celkovej rozlohe 200 m2, v množstve 50 m3 zmesového komunálneho odpadu.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom. (90500000)
Kontaktná osoba
Rudolf Polák
obecstefanov@stonline.sk
Telefón
+421346537132
Adresa
Obec Štefanov
Obecný úrad Štefanov