Rekonštrukcia lesnej cesty.

Obstarávateľ
LESY, s.r.o. Banská Belá
Hodnota
387 444 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je rekonštrukcia Lesnej cesty L2 BOROVKA. Nachádzajúcej sa v katastrálnom území Banská Belá, miesto Zadná Borovka, charakter stavby: rekonštrukcia, typ stavby: inžinierska 2111 cestná komunikácia, trieda a kategória cesty: 1L 4,0/30 modifikovaná s pozdĺžnym odvodnením, dĺžka cesty: 1 288 m, povrch cesty: štrkový kryt, vlastník pozemkov: LESY, s.r.o. Banská Belá, 966 15 Banská Belá 201, kultúra dotknutých pozemkov: existujúca lesná cesta. Verejný obstarávateľ požaduje komplexnú rekonštrukciu v parametroch triedy 1L 4,0/30 zahŕňajúcu úpravu výškového vedenia cesty, dobudovanie vozovky, pozdĺžneho odvodnenia, rúrových priepustov a spevnenie lesných skladov, výhybní a výjazdov. Rekonštrukciou sa dosiahnu technické a funkčné parametre cesty a jej vybavenia spĺňajúce požiadavky obhospodarovateľa lesa na jeho funkčné sprístupnenie. Vytvoria sa tak predpoklady pre efektívny výkon lesnej výroby, najmä v procese dopravy dreva, ako aj lesoochranárskej služby. Verejný obstarávateľ poskytuje projektovú dokumentáciu nachádzajúcu sa v prílohe D. súťažných podkladov, ktorá je pre všetkých záujemcov a uchádzačov záväzná a nemenná a musia z nej vychádzať pri tvorbe svojej ponuky a výkaz výmer nachádzajúci sa v prílohe C. súťažných podkladov, ktorý je pre záujemcov a uchádzačov taktiež záväzný a musia z neho vychádzať pri tvorbe cien. Možnosť zmeny je vždy len pri ponuke ekvivalentných riešení, výrobkov, služieb alebo stavebných prác. Vzhľadom na jednoduchosť stavby nie je potrebné ju členiť na jednotlivé stavebné objekty. Dokumentácia rekonštrukcie stavby je spracovaná ako jednotný celok na úrovni pre stavebné povolenie s podrobnosťami realizačnej dokumentácie
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce na výstavbe ciest. (45233120)
Kontaktná osoba
JUDr. Michal Mertiňák, Gabriela Mertiňáková
obstaravanie@ememconsulting.sk
Telefón
+421903525515
Adresa
LESY, s.r.o. Banská Belá
eMeM Consulting s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 8/8, 064 01 Stará Ľubovňa