Rekonštrukcia MK v obci Zborov komunikácia pri bytovkách

Obstarávateľ
Obec Zborov
Hodnota
68 360 €
Popis zákazky
Projekt rieši výstavbu novej ulice, ktorá umožni obsluhu obyvateľov 5 novopostavených obytnýchbudov v obci. Nová ulica sa na severe napája na existujúcu ulicu Budovateľskú (asfaltobetónový povrch) a na miestnu komunikáciu (nespevnený povrch v havarijnom stave).Uskutočnené stavebné práce a dodávky budú spĺňať technické špecifikácie, ostatné požiadavky na predmet zákazky a nebudú mať negatívny vplyv na životné prostredie. Vzdialenosť obaľovacej sústavy od stavby musí spĺňať všetky technicko kvalitatívne podmienky formulované v TKP č. 6 Hutné asfaltové zmesi a technické normy pre dodávku asfaltových zmesí a teplotu pri ich pokládke.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Práce na obnove povrchu. (45233251)
Kontaktná osoba
Ján Lukáč
ocuzborov@stonline.sk
Telefón
+421544798306
Adresa
Obec Zborov
Obecný úrad Zborov, Lesná cesta 10, 086 33 Zborov