Hospodársky areál pri Chate pod Javorom - rekonštrukcia lesných ciest

Obstarávateľ
Agro-WEST, s.r.o.
Hodnota
853 084 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky sú stavebné práce: rekonštrukcia existujúcich nespevnených zvážnic na lesnú cestu kategórie 1L 4,5/30 (15) v zmysle STN 73 6108 s kompletnou skladbou cestného telesa vrátane krajníc a odvodnenia cesty. Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v PD, ktorá je súčasťou Súťažných podkladov.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Inžinierske práce a stavebné práce. (45220000)
Kontaktná osoba
Henrich Ravas
henrich@agrovest.sk
Telefón
+421346511281
Adresa
Agro-WEST, s.r.o.
Rybky č. 111, 906 04 Rybky