Rekonštrukcia lesnej cesty – Oščadnica

Obstarávateľ
ENZA, s.r.o.
Hodnota
644 165 €
Popis zákazky
Rekonštrukcia jednopruhovej lesnej cesty v Oščadnici. Riešenie obsahuje výmenu a modernizáciu pôvodných priepustov vrátane nových obsypov a podsypov. Súčasťou riešenia priepustov bude aj nové obloženie čiel, bokov a dna vtokov a výtokov lomovým kameňom. Návrh obsahuje novú vozovku lesnej cesty s manipulačnými odstavnými plochami a obratiská pre požiarnu techniku. Taktiež bude realizované ochranné drevené zábradlie z guľatiny na určených miestach. Dažďová voda stekajúca k vozovke sa odvedie pomocou odvodňovacích pozdĺžnych priekop, ktoré budú spádované k priepustom. Súčasťou projektu bude aj oprava a prehĺbenie existujúcej vodnej nádrže, ktorá bude realizovaná z betónu prekladaného lomovým kameňom.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest. (45233000)
Kontaktná osoba
Mgr. Vladimír Škripek ml.
skripek.ml@enzasro.sk
Telefón
+421414333598
Adresa
ENZA, s.r.o.
Májová 1098