Poradenské služby - verejné obstarávanie

Obstarávateľ
Záchranná služba
Hodnota
72 000 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je poradenská a konzultačná činnosť v oblasti verejného obstarávania a realizácia postupov verejného obstarávania v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní).Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti verejného obstarávania zahŕňa odborné poradenstvo a metodické vedenie:-pri tvorbe a aktualizáciách interných noriem verejného obstarávateľa pre verejné obstarávanie,-pri sledovaní a definovaní finančných limitov podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní, vo väzbe na pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní, -pri vypracovaní opisu predmetu zákazky a požiadaviek na predmet zákazky,-pri určovaní vhodného postupu vo verejnom obstarávaní pre konkrétny predmet verejného obstarávania,-pri určovaní podmienok účasti,-pri ďalších úkonoch verejného obstarávateľa v oblasti verejného obstarávania na základe aktuálnych požiadaviek verejného obstarávateľa, v prípade potreby bezodkladné denné osobné konzultácie s určenými zodpovednými zamestnancami verejného obstarávateľa.Realizácia postupov verejného obstarávania zahŕňa:-vykonanie celého procesu verejného obstarávania v pozícii osoby zodpovednej za procesnú stránku zadávania zákazky v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní,-koordináciu procesu zadávania zákazky v súčinnosti so zodpovednými pracovníkmi verejného obstarávateľa pri zabezpečovaní jednotlivých úkonov v rámci postupu zadávania zákazky v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní,-vypracovanie dokumentov verejného obstarávania v závislosti od zvoleného postupu zadávania zákazky (oznámení, súťažných podkladov, vysvetľovania, komunikácie v prípade revíznych postupov, zoznamov a zápisníc, resp. ďalších dokumentov, ktorých potreba vyplýva zo zákona o verejnom obstarávaní).
CPV kód
Poradenské služby pre obstarávanie. (79418000)
Kontaktná osoba
Ing. Mária Koránová, MPH
zachranka@kezachranka.sk
Telefón
+421556814393
Adresa
Záchranná služba
Rastislavova 43, Košice