Oprava časti budovy Mincovne Kremnica, š.p.

Obstarávateľ
Mincovňa Kremnica, štátny podnik
Hodnota
46 000 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je výmena kanalizačných stúpačiek a prestavba nevyhovujúcich sociálnych zariadení. Navrhované stavebné úpravy vychádzajú najmä z potreby rekonštrukcie nevyhovujúcich priestorov sociálnych zariadení na 2. a 3. nadzemnom podlaží. Z toho zároveň vyplývajú úpravy dispozície podlaží. Nové dispozičné riešenie sociálnych zariadení je riešené priečkami hrúbky 100 a 150 mm. Predmetom zákazky je aj vnútorná kanalizácia pre hygienické zariadenia na 2. a 3. nadzemnom podlaží. Kanalizácia je navrhnutá podľa STN 73 6760. Hlavné ležaté potrubie je potrebné dopojiť na existujúce potrubie DN200 pod podlahou na 1. nadzemnom podlaží. Predmetom zákazky je aj vnútorný vodovod pre hygienické zariadenia na 2. a 3. nadzemnom podlaží. Vnútorný vodovod je potrebné dopojiť na existujúce potrubie.
CPV kód
Kanalizačné a sanitárne práce. (45330000)
Kontaktná osoba
Martin Daniš
obstaravanie@vosk.sk
Telefón
+421904821118
Adresa
Mincovňa Kremnica, štátny podnik
VO SK, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava