Bezpečnosť a prevencia proti vandalizmu na verejných priestoroch v obci Kalonda

Obstarávateľ
Obec Kalonda
Hodnota
39 452 €
Popis zákazky
Projekt kamerového systému rieši technickými prostriedkami ochranu života, zdravia a majetku obyvateľov a návštevníkov obce, ako aj majetku obecných inštitúcií, fyzických a právnických osôb a ochranu pred vandalizmom na území obce formou prevencie. Zámerom zákazky (projektu) je zabezpečenie nasledovných oblastí: a)preventívne pôsobenie na príčiny a podmienky výskytu kriminality a iných sociálnych patologických javov, odhaľovanie priestupkov, trestných činov a podpora pri ich objasňovaní,b)operatívne vyrozumenie príslušných orgánov, ako aj včasné zásahy, asistencie a pomoc obyvateľom na miestach výskytu mimoriadnych udalostí (napr. dopravné nehody, požiare, povodne a iné živelné udalosti),c)ochrana života, zdravia a majetku obyvateľov, ako aj návštevníkov obce,d)ochrana majetku obce, inštitúcií a podnikateľských subjektov,Verejný obstarávateľ od uchádzačov požaduje vybudovanie integrovaného bezpečnostného kamerového systému, vypracovanie bezpečnostného projektu a bezpečnostnej smernice, inžiniersku činnosť súvisiacu s povolením a odovzdaním stavebných prác, a realizáciu vybudovania digitálneho kamerového systému a distribučnej siete prostredníctvom pasívnej, alebo aktívnej elektronickej komunikačnej siete vrátane zariadení na prenos a zber signálu podľa schválenej dokumentácie, bezplatný záručný servis na vybudovaný digitálny kamerový systém.Zákazka (projekt) rieši montáž a inštaláciu 14 kamier, vybudovanie optickej prenosovej siete a centrálneho dispečingu s potrebným hardvérovým a softvérovým vybavením.
CPV kód
Inštalovanie signalizačných zariadení. (45316200)
Kontaktná osoba
Ing. Želmíra Kolimárová
zelmira.kolimarova@lucenec.sk
Telefón
+421474307104
Adresa
Obec Kalonda
Lučenec, Novohradská 1