Inovácia systému ASZD - záložný systém

Obstarávateľ
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Víťaz
Schrack Technik s.r.o.
Hodnota
2 745 000 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je inovácia záložného systému ASZD (automatizovaný systém zberu dát), v rámci investičnej akcie Inovácia systému ASZD.Poskytovateľ upraví a doplní nasledovné funkcionality záložného systému ASZD v rozsahu:1. úprava existujúcej funkcionality zálohovacích a archivačných procesov záložného systému ASZD v súlade s Vyhláškou ÚRSO č. 3/2013 Z. z.,2. doplnenie odpočtu stavov registrov a profilov zo všetkých elektromerov v súlade s Vyhláškou ÚRSO č. 3/2013 Z. z.,2.1 úprava ovládačov odpočtu dátového rozhrania elektromerov vlastnej spotreby a vedení,2.2 úprava validácie pre dátové rozhrania elektromerov vlastnej spotreby a vedení,3. úprava a optimalizácia riešenia dátovej logiky merania kombinovaného spínača prípojníc (KSP) a spínača pomocných prípojníc (SPP),3.1. úprava zariadení snímania KSP,3.2 optimalizácia naprogramovanej logiky merania KSP a SPP,4. inovácia záložného napájania záložného systému ASZD,5. optimalizácia zberu údajov,5.1 aktualizácia firmvéru Skalarov ,5.2 optimalizácia záložných elektromerov meracích súprav,5.3 rozšírenie modulu ENA-WEB o on-line sledovanie a vyhodnocovanie,6. zvýšenie efektivity prevádzky záložného systému ASZD,6.1 zvýšenie spoľahlivosti automatického zberu dát, zníženie prevádzkových nákladov, úprava na modulárnerekonfigurovateľné riešenie, zvýšenie kapacity systému,6.2 optimalizácia validačných procesov,6.3 úprava rozhrania,6.4 zvýšená podpora pri zavádzaní systému do rutinnej prevádzky,7. optimalizácia nastavenia bezpečnostných pravidiel pre záložný systém ASZD,7.1 úprava záložného systému ASZD a komunikačných prvkov,7.2 úprava sledovania prevádzky a komunikácie technologickej siete,7.3 úprava pripojenia operátorov záložného systému ASZD,8. optimalizácia funkcií monitorovania prevádzky komponentov záložného systému ASZD.Predmet zákazky pre všetky vyššie uvedené funkcionality zahŕňa vypracovanie vykonávacieho projektu s podrobným popisom cieľového riešenia, vrátane zoznamu protiplnení a podrobného časového harmonogramu realizácie, vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie, dodávku licencií a implementáciu jednotlivých komponentov, priebežné testovanie v rámci jednotlivých etáp plnenia, komplexné skúšky pred uvedením do prevádzky, vypracovanie plánu údržby a servisu, vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia po implementácii vrátane prevádzkovej dokumentácie a prevádzkových inštrukcií, príručiek pre používateľa a administrátora, plánov obnovy a ďalších častí podľa požiadaviek objednávateľa, oboznámenie koncových používateľov s obsluhou systému.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Dodávky softvéru. (72268000)
Kontaktná osoba
Mgr. Andrea Frídová
andrea.fridova@sepsas.sk
Telefón
+421250692205
Adresa
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava, 5. poschodie, blok B, kanc. B504