Dodávka zemného plynu

Obstarávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Hodnota
676 078 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku do odberových miest UKF v Nitre vrátane prepravy, distribúcie a všetkých služieb spojených s dodávkou zemného plynu, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, pri dodržaní platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete plynu.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Zemný plyn. (09123000)
Kontaktná osoba
Ing. Zita Tomanová
ztomanova@ukf.sk
Telefón
+421376408060
Adresa
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Oddelenie obstarávania