Projekt pozemkových úprav Liptovská Anna - Spoločné zariadenia a opatrenia

Obstarávateľ
Obec Liptovská Anna
Hodnota
909 730 €
Popis zákazky
Navrhovaná stavebná úprava poľných ciest pozostáva z ich stavebnej úpravy pre potrebu celoročného sprístupnenia novo rozparcelovaných pozemkov s ich napojením na komunikačnú sieť obce. Jestvujúce poľne cesty nachádzajúce sa v dotknutom území sú v nevyhovujúcom stavebnotechnickom stave. Odstránenie problému je možne len komplexným riešením a úpravou celého dotknutého priestoru. Z dopravného hľadiska existujúce poľne cesty z hľadiska priestorového usporiadania nevyhovujú normovým požiadavkám kladeným na poľne cesty takéhoto významu. Navrhovaná stavebná úprava pozostáva z úpravy poľných ciest sprístupňujúcich oblasť poľnohospodarsko-lesneho a rekreačného zázemia obce.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Mgr. Jana Mikulová
mikulova@torvo.sk
Telefón
+421948569434
Adresa
Obec Liptovská Anna
Ing. Richard Tomík, Pri trati 15/A, 821 06 Bratislava