NKP-Solivar Prešov, rekonštrukcia objektu "Sklad soli" - doplňujúce práce

Obstarávateľ
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Hodnota
501 000 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky sú doplňujúce práce nezahrnuté do pôvodnej projektovej dokumentácie vypracovanej pre realizácie stavby: NKP Solivar rekonštrukcia objektu Sklad soli v Prešove. Doplňujúce stavebné práce vznikli z dôvodu nepredvídaných skutočností pri samotnej realizácii diela a je ich nutné zrealizovať, aby bolo stavebné dielo možné skolaudovať a uviesť do prevádzky.Stavebné práce, ktoré je potrebné vykonať na dokončenie diela: Povrchové úpravy stien, povrchové úpravy podláh, tesárske práce na rekonštrukcii krovu, kde je dodržaný tvar pôvodného historického riešenia, doplnenie prác profesií zdravotechnika, ústredné vykurovanie plyn , elektroinštalácia , elektro - požiarna signalizácia , práce na stavebných objektoch vodovodnej prípojky , kanalizačnej prípojky a taktiež práce na spevnených plochách a vonkajších terénnych úpravách. Z dôvodu, že budova je evidovaná ako národná kultúrna pamiatka, je predmetom zákazky aj navýšenie rozsahu vybraných položiek rozpočtu stavby, ktoré vznikli z dôvodu rekonštrukčných a obnovovacích požiadaviek na práce diela, keďže pri týchto stavebných prácach sa musia dodržiavať zásady pamiatkovej ochrany .
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Jana Petrovičová
jana.petrovicova@culture.gov.sk
Telefón
+421220482555
Adresa
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Ministerstvo kultúry SR