Poskytnutie licencie (súhlasu) na používanie sady digitálnych ortofotomáp a digitálneho modelu terénu

Obstarávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Hodnota
199 200 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je odplatné poskytnutie licencie (súhlasu) na používanie údajov digitálnych ortofotomáp adigitálneho terénneho modelu NP Veľká Fatra, NP Muránska planina a CHKO Cerová vrchovina a ich umiestnenie vinfraštruktúre verejného obstarávateľa za podmienok stanovených v týchto súťažných podkladoch.Verejný obstarávateľ požaduje poskytnúť predmet zákazky (licenciu) v rozsahu: čiernobiele digitálne ortofotomapyspracované z historických leteckých meračských snímok, časová sada digitálnych ortofotomáp a digitálny terénny modelpre projekt Vypracovanie pilotného programu starostlivosti o NP Veľká Fatra, NP Muránska planina a CHKO Cerovávrchovina v súlade s prehodnocovaním chránených území (ITMS kód 24150120042) v nasledovnom rozsahu voformátoch identických s kladom mapových listov (ML) ŠMO 1:5000 :1.Čiernobiele digitálne ortofotomapy spracované z historických leteckých meračských snímok z rokov 1949-1952 vrozlíšení max. 50 cm/pixel (t.j. georeferencované a ortorektifikované snímky);2.Časová sada farebných digitálnych ortofotomáp spracovaných z leteckých meračských snímok z rokov 2001 až 2014,t.j. obdobie 14 rokov s minimálne štyrmi časovými sadami a s minimálnym rozptylom jednotlivých časových rád 3 roky;a.Minimálne dve časové sady za obdobie rokov 2001 až 2007 - rozlíšenie max. 50 cm/pixel, spektrum RGB;b.Minimálne dve časové sady za obdobie rokov 2008 až 2014 - rozlíšenie max. 25 cm/pixel, spektrum RGB a CIR;3.Digitálny terénny model odvodený z fotogrametrického vyhodnotenia;
CPV kód
Dátové služby. (72300000)
Kontaktná osoba
Mgr. Jarmila Palúchová
sekretariat@sopsr.sk
Telefón
+421484722027
Adresa
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28 B, 974 01 Banská Bystrica