Prevencia škôd na lesných pozemkoch Urbárskej obce Dolná Tižina.

Obstarávateľ
Urbárska obec Dolná Tižina, pozemkové spoločenstvo
Hodnota
638 773 €
Popis zákazky
Zlepšenie vodného hospodárstva, úpravy drobných strží, budovanie predhrádzok pre zadržanie splavenín, protierózne opatrenia bez toho, aby sa dotkla vodných tokov a bystrín. Ochrana pred povodňami.Stavebné objekty: SO01 Lokalita 1, SO02 Lokalita 2, SO03 Lokalita 3, SO04 Lokalita 4
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Mária Šuleková, Mgr. Ľuboš Kakaš
mariasulekova@agenturavo.sk
Telefón
+421238104790
Adresa
Urbárska obec Dolná Tižina, pozemkové spoločenstvo
VOLUMA s.r.o., Cesta na Senec 2/A, Shopping Palace 821 04 Bratislava