Realizácia programu spoločných opatrení v obci Kurov

Obstarávateľ
Obec Kurov
Hodnota
1 330 205 €
Popis zákazky
V extraviláne obce Kurov je plánované vybudovanie poľných ciest a odvodňovacích priekop.Návrh rieši :Výstavbu poľných ciestVýstavbu odvodňovacích priekop pozdĺž týchto ciestRiešené územie sa nachádza v extraviláne obce Kurov.Členenie stavby na stavebné objektyStavba je členená na stavebné objekty, a to :SO 111 POĽNÁ CESTA C508SO 112 NAPOJENIE POĽNEJ CESTY C508 NA MKSO 113 ODVODNENIE A KRAJNICE POĽNEJ CESTY C508SO 121 POĽNÁ CESTA NC551SO 122 NAPOJENIE POĽNEJ CESTY NC551 NA CESTU III/3484SO 131 POĽNÁ CESTA NC553SO 132 NAPOJENIE POĽNEJ CESTY NC553 NA CESTU III/3483SO 133 ODVODNENIE POĽNEJ CESTY NC553SO 134 VÝHYBNE NA POĽNEJ CESTE NC553V rámci predmetnej stavby nie sú riešené technické zariadenia a prevádzkové súbory, nie súpredmetom objednávky.Postup výstavby bude rozdelený podľa jednotlivých stavebných objektov, ktoré budú uvedenédo prevádzky po ich realizácií.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest. (45233000)
Kontaktná osoba
Mária Špirková
obec.kurov@stonline.sk
Telefón
+421544795194
Adresa
Obec Kurov
Obecný úrad Kurov, Kurov 39, 086 04 Kružlov