Realizácia programu spoločných opatrení v obci Sveržov

Obstarávateľ
Obec Sveržov
Hodnota
822 109 €
Popis zákazky
V extraviláne obce Sveržov je plánované vybudovanie poľných ciest a mostného objektu č.1.Návrh rieši :Výstavbu poľnej cestyVýstavbu odvodňovacích priekop pozdĺž tejto cestyVýstavbu mostaRiešené územie sa nachádza v extraviláne obce Sveržov.Stavba je členená na stavebné objekty, a to :SO 111 POĽNÁ CESTA C1SO 112 NAPOJENIE POĽNEJ CESTY C1 NA III/3485 (544007)SO 113 ODVODŇOVACIA PRIEKOPA PRI POĽNEJ CESTE C1SO 114 STROMORADIE S2 PRI POĽNEJ CESTE C1SO 201 MOST č.1V rámci predmetnej stavby nie sú riešené technické zariadenia a prevádzkové súbory, nie súpredmetom objednávky.Postup výstavby bude rozdelený podľa jednotlivých stavebných objektov, ktoré budú uvedenédo prevádzky po ich realizácií.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest. (45233000)
Kontaktná osoba
Pavol Ceľuch
sverzov@sverzov.sk
Telefón
+421544794182
Adresa
Obec Sveržov
Obecný úrad Sveržov 29, 086 02 Gaboltov