Obec Predmier - Zariadenie opatrovateľskej služby, prístavba a stavebné úpravy

Obstarávateľ
Obec Predmier
Hodnota
0 €
Popis zákazky
Cieľom predmetu zákazky, ako aj účelom stavebných úprav zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS) a prístavby objektu je skvalitnenie a rozšírenie kapacitných možností jestvujúceho zariadenia opatrovateľskej služby v jestvujúcom jednopodlažnom objekte s obytným podkrovím a dvojpodlažnej prístavby. Pozemky, na ktorom sa nachádza jestvujúci objekt a má byť postavená navrhovaná prístavba sa nachádzajú v obci Predmier, okres Bytča, a sú vlastníctvom obce Predmier, napojené na miestnu komunikáciu cez jestvujúce spevnené plochy. Stavebné úpravy jestvujúceho objektu sa dotýkajú jeho vnútornej dispozície a časť strechy v mieste napojenia na navrhovanú prístavbu. Navrhovaná prístavba v zadnej časti existujúceho objektu má pôdorys obdĺžnikového tvaru, spolu so spojovacou časťou prístavby vytvára tvar písmena T. Celkové vonkajšie rozmery sú 13,70 m x 12,54 m vrátane zateplenia. Veľkosť navrhovanej prístavby je podriadená podmienkam pozemku, odstupovým vzdialenostiam od hraníc pozemku a požiadavkám investora. Prístavba bude napojená na jestvujúce rozvody inžinierskych sietí, ktoré sa predĺžia z jestvujúceho objektu ZOS. Objekt prístavby je navrhovaný ako dvojpodlažný objekt bez podpivničenia. Na 1. NP sa bude nachádzať vstup, zádverie, vstupná hala s výťahom, miestnosť sestier, kúpeľňa s WC upravená pre imobilných pacientov, tri dvojlôžkové izby a samostatná hala s výstupom na zadnú terasu s schodiskom na 2NP. Pod schodiskom je miestnosť samostatného WC. Hlavný vstup je prístupný exteriérovým schodiskom a rampou pre imobilných. Exteriérová terasa v zadnej časti objektu je spojená so záhradou rampou pre imobilných. V prízemí jestvujúceho objektu sa v prednej časti zruší kúpeľňa a kuchyňa, v zadnej časti objektu sa zruší samostatné WC. V mieste jestvujúcej kuchyne sa vybuduje nové samostatné WC. V podkroví jestvujúceho objektu sa upraví časť strešnej konštrukcie, čím sa zväčší podkrovný priestor v súčasnosti využívaný na skladovacie účely. Po realizácii stavebných úprav sa priestor bude naďalej využívať ako sklad. Lokalitný program podkrovia sa stavebnými úpravami nemení. Výškovo je stavba navrhovaná s ohľadom na okolitý terén 0,000 = 301,33 m.n.m. Bpv. Výškové osadenie stavby je nutné prispôsobiť priamo na stavbe tak, aby boli podlahy na prízemí jestvujúceho objektu a navrhovanej prístavby v rovnakej výškovej úrovni. Urbanistické, architektonické a stavebno technické riešenie je špecifikované v Sprievodnej správe a Súhrnnej technickej správe. Uchádzač môže použiť aj rovnocenné ekvivalenty použitých značiek materiálov. Je potrebné zrealizovať napojenie objektu na inžinierske siete, ako ja vykurovanie, zdravotechniku, elektroinštaláciu.
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Marta Petrášová
grantprojekt@grantprojekt.sk
Telefón
+421907817299
Adresa
Obec Predmier
Grantprojekt s.r.o., J. Simora 5/7939, Nové Zámky, IČO: 47079258