Zariadenia pre zberný dvor na separovaný zber komunálneho odpadu v meste Fiľakovo

Obstarávateľ
Mesto Fiľakovo
Víťaz
COREKTA plus, s.r.o.
Hodnota
116 900 €
Popis zákazky
Predmet zákazky zahŕňa zariadenia pre zberný dvor na separovaný zber komunálneho odpadu v meste Fiľakovo.Predmet zákazky je rozdelený na časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na celýpredmet zákazky alebo aj len jeho časť/časti. Ponuky uchádzačov budú hodnotenésamostatne pre každú časť. Viac informácií sa nachádza v časti B1. súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Vozidlá na odvoz smetí. (34144511)
Kontaktná osoba
Ing.arch. Erika Anderková
mesto@filakovo.sk
Telefón
+421474381011
Adresa
Mesto Fiľakovo
Mestský úrad Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo