Spoločné zariadenia obce Margecany

Obstarávateľ
Obec Margecany
Hodnota
736 389 €
Popis zákazky
Účelom zámeru je rekonštrukcia poľných a lesných ciest v katastri ObceMargecany, ktoré budú sprístupňovať obhospodárovateľom poľnohospodárskea lesné pozemky umiestnené v prevažnej miere v extraviláne samotnej obce,nakoľko súčasný stav ciest znemožňuje kvalitatívne zhodnocovanie ornej pôdya lesného porastu a taktiež obmedzuje prístup k vysielaču v správe telekomunikácii.Objekt SO O1Plánovaná rekonštrukcia spoločných zariadení obce sa týka odstránenianevyhovujúceho stavu ciest, ktoré dlhodobým pôsobením poveternostnýchpodmienok ako prívalového dažďa, erózii pôdy boli poškodené v takej miere, žeobmedzujú prístup samotným majiteľom priľahlých pozemkov, brániaplnohodnotnému obhospodárovaniu lesa a jeho zveľaďovaniu.Samotná koncepcia rekonštrukcie ciest sa týka rozdeleniu jednotlivých úsekov dotroch skupín podľa potreby a množstva potrebných úprav. Prvá kategória je tvorenáúsekmi z miernym alebo malým rozsahom poškodenia. Druhá kategória zahŕňaúseky ktoré sú poškodené v strednom rozsahu, ktoré sa prejavuje nerovnomernýmudusaním podkladu s prevýšeniami v priečnom profile aj 0,3m, výmoľmi a stekanímvody po cestách a jej hromadenie v preliačinách. Tretia kategória sú cesty výraznezdegradované a na ktorých je veľmi obťiažny prechod mechanizmov lesnej technikya kde podklad je výrazne narušený a ktorý sa vplyvom prostredia ďalej deformuje.Predmetné lesné a poľné cesty možno klasifikovať celkovo vzhľadom na sezóneopravy na sprevádzkovanie trasy ako lesné cesty štvrtej triedy so sezónnouprevádzkou traktormi a ťažnými zvieratami so šírkou od 2,7 do 3,1m. Povrchrespektíve kryt je tvorený udusanou zeminou v miestach stekajúcej vody ajv letnom období z rozbahnenou zeminou, bez odhumusovania.Cesty sú vedené po vrstevniciach svahov na úsekoch o celkovej dĺžke cca 0,78km včiastočných zárezoch svahov. Celkovo sú cesty v cca vedené v stiesnenýchpodmienkach a ich ďalšie umelé rozširovanie by nemalo očakávaný efekt a tedašírka ciest je v návrhu premenná a bude kopírovať súčasný stav. Po plánovanejrekonštrukcii krytu možno cesty preklasifikovať ako cesty približovacie tretejkategórie s prevádzkovým spevnením krytu a s možnosťou obhospodárovania lesavyvážacími súpravami s minimálnou šírkou koruny 3,0m.Na miestach z ľahkým poškodením sa na pripravenýpodklad rozprestrie vrstva zhutneného makadamu frakcie 16 až 62mm v hrúbke od50 do 100mm na ktorú sa následne rozprestrie vrstva cementom stabilizovanejštrkodrvy frakcie 4 až 16mm v hrúbke 100mm. Okraje budú voľné respektíveohraničené prirodzene vytvorenými zemnými valmi.Na úsekoch ciest so stredným poškodením bude na udusaný podklad rozprestretávrstva zhutneného podkladového makadamu frakcie 16-62mm v hrúbke od 200 do250mm na ktorú sa následne vysype vrstva cementom stabilizovanej štrkodrvyfrakcie 4 až 16mm v hrúbke 100 až 150mm, zhutnenej na 0,2 MPa.Na častiach ciest s vysokým stupňom degradácie podkladu sa ten v jeho nesúdržnejčasti odkope a následne sa pristúpi k rozprestretiu makadamu v hrúbke 250 až350mm na ktorý bude aplikovaná cementom stabilizovaná krycia vrstva štrkodrvyfrakcie 4 až 32mm, pričom každá z vrstiev bude zhutnená.Návrh počíta aj s odvedením stekajúcej povrchovej vody z priľahlých svahov donovovybudovaného rigolu vedeného v päte svahu so stykom cesty. Ten budeprevedený z lomového kameňa najlepšie podľa miestnych možností. Kamene budúukladané do tvaru V do betónového lôžka respektíve do vykopanej ryhy v spevnenejzemine. Rigoly budú vyvedené k zberným jímkam zo železobetónu a ochranoukrycou mrežou. Zo zberných akumulačných nádrží budú vyvedené popod cestupriepusty z betónových poprípade oceľových rúr, ktoré budú nad dnom jímky vovýške aspoň 0,3m, tak aby na dne zberne sa usádzal hrubý splavený materiál.Priepusty budú obložené lomovým kameňom v takzvanom portáli. Aby sa predišlosplavovaniu vrchnej časti pôdy (erózii) sústredeného prúdu vody z priepustov budesvah pod nimi upravený balvanmi priemeru 200 až 300mm ukladaných na divoko doterénu. Vytekajúca voda sa na takto pripravenom podklade roztriešti a zníži sa i jejrýchlosť čím sa predíde podmáčaniu pôdy. V svahoch nad úsekmi s ťažkýmpoškodením sa svahy upravia vodozárdžnými akumulačnými jamami o rozmere cca2,0 x 2,0 x 0,4 až 0,7m podľa danosti podložia. Jamy budú akumulovaťnahromadenú povrchovú vodu čím sa predýde erózii a zabráni sa stekaniu veľkéhoobjemu vody priamo na cesty pod svahmi.Na zabezpečenie stability málo súdržnej krycej vrstvy budú slúžiť spevňovacie,zaisťovacie prahy, ktoré budú prevedené ako drevená guľatina priemeru cca150mm ukladaná naprieč cestou a zaistená kolmi vrazenými do zeme pri okrajochcesty. V mieste stáčania ciest budú prahy ukladané do vejára, v mieste sklonu cestynad 12 % budú od seba odsadené v osovej vzdialenosti po 4,0m, v miernychsklonoch po vzdialenosti cca od 10 do 15m v osi.Celková dopravná zaťaženosť ciest je minimálna plánovaný pohyb zvážacíchsúprav je menej ako 2 denne.Dĺžka úsekov ciest s ľahkým poškodením 1,646 kmDĺžka úsekov ciest so stredným poškodením 5,428 kmDĺžka úsekov ciest s ťažkým poškodením 1,397 kmObjekt SO O2 Plánovaná rekonštrukcia sa týka aj jestvujúcej poľnej cesty vedúcej severozápadnejčasti Obce Margecany, napájajúcej sa na miestne asfaltové obslužné komunikácie.Cesta je zároveň východiskovou komunikáciou k priľahlým orným a lesnýmpozemkom o rozlohe záujmového územia cca 223 km2.Vzhľadom k miestnemu významu sa pristúpilo k rozšíreniu pôvodnej poľnej cesty na šírku 6,0m sospevnenou krajnicou obrubníkmi, ktoré budú mať výškovú úroveň totožnús niveletou krycej vrstvy poľnej cesty. Spevnenie okraja je nevyhnutné k jehomožnému postupnému uvoľňovaniu a rozrúšaniu. Poľná cesta je v súčasnostihlavne vplyvom prívalovej dažďovej vody vymytá a na mnohých miestachprepadnutá. Rekonštrukcia bude spočívať vo odobratí skrývky v hrúbke cca 0,45ma šírke 6,6m do takto vytvoreného výkopu sa rozprestrú jednotlivé vrstvynavrhovanej skladby plánovanej poľnej cesty. Ako podklad bude makadam frakcie62-120mm na ktorý bude nasledovať vrstva makadamu s frakciou drvenéhokameniva 32-62mm v jednotných hrúbkach po 200mm. Na zhutnený podklad sarozprestrie vrstva betónu v hrúbke 100mm. Následne budú vyliate a zvalcovanévrstvy strednozrného asfaltobetónu v hrúbke 60mm a krycej vrstvy jemnozrnnéhoasfaltu mastixového AKMS v hrúbke 40mm. Cesta bude ohraničená cestnými obrubníkmi. Samotné teleso vzhľadom k susediacim objektom bude spádovaná dojednej strany s odvedením povrchových vôd do jestvujúceho rigolu. Rigol je jestvujúcia prejde pri rekonštrukcii úpravami tak aby bolo možné jeho spätné využitie.V miestach zárezov do svahu bude ten spevnený lomovým kameňom, pričomodkopy budú realizované v uhle určenom pre daný typ zeminy a jej súdržností.Vlastnosti sa určia po geologickom prieskume. Jestvujúci rigol sa vyčistí odnáletovej vegetácie. Celková úprava poľnej cesty týmto spôsobom je v dĺžke 650m,pričom bude napojená na miestnu obecnú obslužnú komunikáciu.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest. (45233000)
Kontaktná osoba
Ing. Igor Petrík
uradmargecany1@stonline.sk
Telefón
+421534894239
Adresa
Obec Margecany
Obecný úrad Margecany, Obchodná 7, 055 01 Margecany