Modernizácia verejného osvetlenia v obci Oravská Polhora

Obstarávateľ
Obec Oravská Polhora
Hodnota
0 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác podľa navrhnutého technického riešenia uvedeného v súťažných podkladoch spojených so zámerom modernizácie verejného osvetlenia v obci Oravská Polhora na miestnych komunikáciách. V rámci zákazky bude celkovo modernizovaných 113 svetelných bodov a doplnených 80 svetelných bodov. Pre osvetľovaciu sústavu sú z hľadiska účinnosti a životnosti vo verejnom osvetlení navrhnuté LED svietidlá. V súčasnosti je verejné osvetlenie umiestnené na podperných bodoch SSE a oceľových stĺpoch verejného osvetlenia patriacich obci. Pri sústavách s betónovými stožiarmi sú svietidlá väčšinou umiestnené na každom druhom stožiari. Rozstupy medzi svietidlami sú potom neúmerne veľké. Pre splnenie požiadaviek na osvetlenie je potrebné inštalovanie svietidiel na každý takýto stožiar. Podrobnejšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
CPV kód
Inštalovanie osvetlenia ciest. (45316110)
Kontaktná osoba
Ing. Michal Strnál
starosta@oravskapolhora.sk
Telefón
+421435521780
Adresa
Obec Oravská Polhora
Obecný úrad Oravská Polhora, č. 454, 029 47