Martin, Kasárne SNP - zvýšenie energetickej efektívnosti budov.

Obstarávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra
Hodnota
575 764 €
Popis zákazky
Ide o uskutočnenie stavebných prác na osobitné vojenské účely v oblasti obrany a bezpečnosti. Predmetom zákazky sú stavebné úpravy v rozsahu zateplenia fasád a striech, výmeny obvodových výplňových konštrukcií ademontáž a opätovná montáž bleskozvodov na budovách č. 7, č. 49 a č. 60. Predmet zákazky sa nachádza vovojenskom areáli, slúžiacom na osobitné vojenské účely a spadá pod režim ochrany vstupu do objektu z dôvodueliminácie pohybu cudzích osôb vo vojenskom objekte.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce na stavbe vojenských budov a zariadení. (45216200)
Kontaktná osoba
Ing. Stanislav BEREŽNÝ
bereznys@mod.gov.sk
Telefón
+421960317669
Adresa
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra
Ministerstvo obrany SR, Akvizičná agentúra, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava