Zvýšenie konkurencieschopnosti - Nová Bodva, družstvo - modernizáciou farmy dojníc Stavba

Obstarávateľ
Nová Bodva družstvo
Hodnota
141 026 €
Popis zákazky
Stavebné úpravy kravínov nachádzajúcich sa na pozemkoch parcelné čísla 367/9 a 367/11 zapísané na LV 636 katastrálne územie Turnianska Nová Ves. Práce sa vykonajú na základe projektovej dokumentácie spracovanej pre stavebné úpravy a výkazu výmer. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podmienkach.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Ing. Štefan Köteles
drozdova.jamija@gmail.com
Telefón
+421905570092
Adresa
Nová Bodva družstvo
Turnianska Nová Ves 140