Revitalizácia fasád

Obstarávateľ
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
Hodnota
238 359 €
Popis zákazky
Predmet zákazky bude rozdelený na dve časti. 1. časť: Zateplenie bytového domu Jančova 8A:Účelom obstarávaných prác je vytvorenie lepších tepelnofyzikálnych podmienok objektu a zaradenie objektu z hľadiska energetickej náročnosti budovy z kategórie C do kategórie B. Navrhované riešenie sa týka všetkých konštrukcií. Bude použitý kontaktný zatepľovací systém, ktorý bude mať na rôznych miestach odlišnú hrúbku ako aj materiálovú skladbu. V rámci zachovania pôvodného rázu objektu bude použitá škrabaná omietka rovnakého vzhľadu a farby ako jestvujúca omietka. Na loggiách sa budú oceľové prvky demontovať spolu s kamenným obkladom hornej hrany betónového zábradlia. Spodná časť betónového zábradlia sa nadbetónuje na požadovanú výšku a oceľové zábradlie spolu s kamenným obkladom sa osadí naspäť. Zatepľovací kontaktný systém bude celoplošne lepený a kotvený pomocou rozperných hmoždiniek. Na miestach, kde nebude použitý zatepľovací systém bude fasáda vyspravená a nanovo natretá farbou najvyššej kvality s tzv. samočistiacou funkciou. Súčasťou zateplenia je aj pridanie izolácie na streche, kde sa nachádzajú externé klimatizačné jednotky, ktoré je potrebné vrátane rozvodov demontovať a následne vrátiť späť na novú štrkovú vrstvu. Bude nutné vymeniť aj oplechovanie strechy. Pod oplechovanie sa skryjú aj nové rozvody ku klimatizačným jednotkám. Celý objekt sa bude natierať nanovo v plnom rozsahu. Po zateplení objektu sa vykoná hydraulické vyregulovanie systému vykurovania.2. časť: Sanácia fasády objektu Jančova 8B:Účelom obstarávaných prác je odstránenie jestvujúcich porúch na fasáde a streche objektu. Na streche sa zrealizuje nové lemovanie atiky z poplastovaného plechu. Na loggiách sa vymenia kamenné parapetné dosky s presahom pred líce múru a s okapovým nosom na obidvoch stranách. Demontujú sa vpuste na loggiách vrátane prislúchajúcej časti dlažby a osadia sa nové vpuste s vyčnievajúcim nosom a dostatočným presahom, tiež sa položí nová dlažba vizuálne zhodná s pôvodnou dlažbou. Omietka sokla sa celoplošne oseká a nahradí sa mrazuvzdornou gressovou dlažbou. Jestvujúce omietky fasád sa lokálne vyspravia. Nová omietka musí byť vizuálne zhodná s pôvodnou škrabanou omietkou. Fasády sa celoplošne natrú farbou najvyššej kvality s tzv. samočistiacou funkciou.Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Fasádne práce. (45443000)
Kontaktná osoba
Peter Hušek
husek@ssdz.sk
Telefón
+421259205773
Adresa
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s, Palisády 31, 811 06 Bratislava