Doplnenie hydroizolácie základov budovy základnej školy a vybudovanie dažďovej kanalizácie objektu Základnej školy na Komenského ulici 587/15 v Poprade.

Obstarávateľ
Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad
Hodnota
50 178 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je vybudovanie kanalizácie na odvedenie dažďových vôd zo striech budovy školy, ktoré sú po rekonštrukcii plochej strechy vyvedené na terén. V rámci stavby sú riešené prepojenia vonkajších dažďových stúpačiek s vnútornými dažďovými stúpačkami a tiež rozsiahlejšia realizácia kanalizácie, ktorá pozostáva z novovybudovaných úsekov kanalizácie, kde časť je riešená pretlakom popod úroveň základov budovy školy (v priestore šatní) a z rekonštrukcie kanalizácie medzi existujúcimi šachtami.Všetky navrhované kanalizačné úseky sú riešené ako gravitačné, napájajú sa cez existujúce revízne šachty resp. cez vsadené odbočky alebo pripojovacie tvarovky do existujúcej jednotnej areálovej kanalizácie. V mieste stavby dôjde ku križovaniu s existujúcimi inžinierskymi sieťami, ktoré je potrebné pred zahájením výkopových prác vytýčiť v teréne. Súčasťou stavby sú aj spätné úpravy narušených plôch - asfaltovanie, zámková dlažba, úprava antuky, úprava terénu a zatrávnenie. Podrobný opis je uvedený v projektovej dokumentácii, ktorá je spolu s výkazom výmer prílohou súťažných podkladov.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce na potrubiach na odvádzanie dažďovej vody. (45232130)
Kontaktná osoba
Mgr. Jarmila Cervová
zssmskompp@gmail.com
Telefón
+421527728108
Adresa
Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad
Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15