Projekt pozemkových úprav VEĽKÁ ČALOMIJA - Spoločné zariadenia a opatrenia

Obstarávateľ
Obec Veľká Čalomija
Hodnota
1 023 464 €
Popis zákazky
Rekonštruované účelové poľné komunikácie v k.ú. Veľká Čalomija sprístupňujú poľnohospodárske a v časti aj lesné pozemky a sprístupňujú aj poľnohospodárske objekty v tejto lokalite vybudované. Dôvodom rekonštrukcie je zlý technický stav predmetných účelových poľných pozemných komunikácií a nezabezpečené dostatočné odvodnenie týchto komunikácií, čo znemožňuje bezproblémové celoročné sprístupnenie lokality pre poľnohospodársku techniku a aj pre hasičské vozidlá a vozidlá iných záchranných zložiek.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Inžinierske práce a stavebné práce. (45220000)
Kontaktná osoba
Tomáš Monosza
verejneobstaravanie@tomoconsult.sk
Telefón
+421903547093
Adresa
Obec Veľká Čalomija
TOMO Consult, s.r.o., Erenburgova 723/26, 984 01 Lučenec