Rekonštrukcia komunikácie Horská

Obstarávateľ
Mesto Ružomberok
Hodnota
240 000 €
Popis zákazky
2.2.1Predmetom zákazky je:SO-01. Asanácia spevnenej komunikácie. Predmetom projektu je návrh opravy dažďovej kanalizácie a oprava miestnej komunikácie ulice Horská. Komunikácia zabezpečuje prístup k objektom. Povrch opravovanej komunikácie bude tvoriť asfalt. Celková dĺžka komunikácie je 480, 384 m šírky od 3,0 - 3,5 m. Nakoľko sa v oblasti nepočíta s objektmi občianskej vybavenosti a každý stavebník by mal mať na svojom pozemku garáž, v projekte nie je uvažované s vytvorením odstavných a parkovacích plôch. V rámci opravy je nutné postupné odstránenie pôvodnej vozovky, narušeného asfaltového krytu a vrstiev vozovky do požadovanej hĺbky. Na území dĺžky 480,380 m sa uvažuje vybratie materiálu do hĺbky 210 mm a uloženie nových podkladových vrstiev. Povrchová voda je z komunikácie odvedená pomocou žľabových tvárnic. Tieto tvárnice sa po celej dĺžke odstránia spoločne so šachtami. Stavebná úprava bude mať za účel zlepšenie podmienok a spevnenie podložia. SO-02 Oprava komunikácie. Dĺžka celého opravovaného úseku je 480,38 m. Smerové vedenie je totožné s existujúcou asfaltovou komunikáciou. Trasa je zložená z priamych úsekov, medzi ktorými sú vložené kružnicové oblúky s prechodnicami a jednoduché kružnicové oblúky bez prechodníc. Na úseku sú vložené dva pravostranné a štyri ľavostranné oblúky. Komunikácia je ukončená napojením na náhradnú komunikáciu, ktorá sa napája na ulicu Nová Hrboltová.Výškové vedenie je prispôsobené jestvujúcemu terénu. Komunikácia stúpa od ZÚ 0,000 00 km do 0,193 498 km v sklone +1,27%, ďalej sa stúpa do 0,334 037 v sklone +8,72%, ďalej stúpa do 0,467 144 km v sklone +5,76% a napokon klesá do KÚ 0.480 384 km v sklone -3,55%. Navrhnuté sú tri výškové oblúky: jeden vypuklý - R= 400 m a dva vyduté - R= 1600 a R= 200 m. Pri napojení je potrebné rešpektovať všetky existujúce vstupy do priľahlých objektov, nakoľko je potrebné zachovať kontinuitu priestoru. Priemerná šírka opravovaného úseku je 3,0-3,5 m.Šírkové usporiadanie komunikácií je znázornené vo vzorových priečnych rezoch. Odvodnenie zemnej pláne bude zabezpečené prostredníctvom priečneho sklonu 3% s vyvedením do pozdĺžnej drenáže trativodu DN 100. Odvodnenie povrchu vozovky od zrážkovej vody je pri jednostrannom sklone 2,5% zvedený do žľabových tvárnic, ktoré budú umiestnené po celej dĺžke novovybudovanej komunikácie. Počas výstavby je potrebné zaistiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky dočasným dopravným značením.SO-03 Odvedenie dažďových vôd. Trasa navrhovanej dažďovej kanalizácie je približne rovnaká, ako bola pôvodná dažďová kanalizácia, ktorá bude asanovaná. Spolu s asanovanou exist. dažďovou kanalizáciou budú odstránené aj 3 ks exist. kanalizačných šácht na exist. kanalizácii, z dôvodu nevyhovujúceho stavu a rozdielnych hĺbok oproti navrhovaným kanalizačným šachtám. Navrhovaná kanalizácia sa napojí na exist. dažďovú kanalizáciu v kanalizačnej šachte KŠ4-exist. Dažďové vody z opravenej komunikácie budú odvádzané vtokovými šachtami Š1 Š9, ktoré sa vybudujú vedľa opravenej vozovky s napojením na odvodňovacie betónové žľaby cesty. Celá navrhovaná opravená komunikácia bude spádovaná do týchto odvodňovacích betónových žľabov. Na vtokové šachty Š1 Š2, Š5, Š6 sa napoja aj exist. jarky, ktoré odvádzajú povrchovú vodu z blízkeho terénulesa nad ul. Horská vedľa cesty. Pre odvodňovacie betónové žľaby cesty budú použité tieto prefabrikáty rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 z betónových dosiek TBM 50/50/8 cm + rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 z betónových dosiek TBM 50/25/8 cm. Pre úpravu odvodnenia lesných jarkov s napojením na vtokové šachty budú použité tieto prefabrikáty rigol TBZ 50/110/33 do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20. Časť navrhovanej opravenej komunikácie bude mať odvedené dažďové vody do opravenej kanalizácie uličným vpustom UV1. Na trase opravovanej dažďovej kanalizácie sa vybudujú kontrólne kanalizačné šachty KŠ1, KŠ2-SP, KŠ3. Kanalizačná šachta KŠ2-SP bude vybudovaná ako spádisková šachta. Rozdiel medzi vtokovým potrubím a odtokovým potrubím v šachte bude 1,8 m. Táto šachta sa vybuduje z dôvodu veľkého terénneho rozdielu - prevýšenia. Kanalizačné potrubie medzi šachtami KŠ1 a KŠ 3 bude vybudované ako sklz zo sklolaminátového potrubia OLS DN 600 dl. 42,0 m so spádom 16,5% a 15,6% s rýchlosťou prúdenia vody 7,18 m/s riešené podľa STN 75 6101 čl. 8.7.SO-04 Náhradná komunikácia. V rámci objektu "SO 04 Náhradná komunikácia" sa spraví a vyznačí obchádzková trasa a osadí prenosné dopravné značenie počas opravy miestnej komunikácie. Úsek v oprave sa bude obchádzať po tejto novovytvorenej náhradnej komunikácii, ktorá bude vedená z časti cez les a z časti po pôvodnej komunikácii, ktorá sa napojí na existujúcu ulicu Nová Hrboltová. Komunikácia od ZÚ- 0,000 00 km po 0,227 13 km kopíruje smerové a aj výškové vedenie pôvodnej komunikácie na ktorú sa položí vrstva štrkodrvy. Na tomto istom úseku sa rozoberú pôvodné žľabové tvárnice a nahradia sa novými. Ďalej pokračuje až do KÚ vybudovaním novej provizórnej komunikácie, kde bude nutný výrub stromov a odstránenie krovín. Dĺžka celého opravovaného úseku je 335,60 m. Trasa je zložená z priamych úsekov, medzi ktorými je vložený jednoduchý kružnicový oblúk R= 50 m. Náhradná komunikácia sa napája na existujúcu miestnu komunikáciu Nová Hrboltová.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Ing. Juraj Hrnčiar
hrnciar@ruzomberok.sk
Telefón
+421444314487
Adresa
Mesto Ružomberok
Mestský úrad Ružomberok, nám. A.Hlinku 1, 034 01 Ružomberok