Rekonštrukcia kotolne Materská škola Čierny Balog

Obstarávateľ
Obec Čierny Balog
Hodnota
111 563 €
Popis zákazky
Predmet zákazky rieši rekonštrukciu súčasnej kotolne materskej školy v Čiernom Balogu, ktorá je na tuhé palivo uhlie a palivové drevo, na kotolňu na biomasu drevnú štiepku so skladom paliva, ako aj vybudovanie solárneho systému na ohrev pitnej vody. Bližšia špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
CPV kód
Stavebné práce na stavbe budov materských škôl. (45214100)
Kontaktná osoba
Eva Senáriková
senarikova@aksenarikova.sk
Telefón
+421904888427
Adresa
Obec Čierny Balog
LEGAL TENDER s.r.o., Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava