Rekonštrukcia viacúčelových komunikácií Horná Súča, časť Závrska

Obstarávateľ
Obec Horná Súča
Hodnota
277 328 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je riešenie dopravno-bezpečnostných opatrení na miestnych komunikáciach v obci Horná Súča časťZávrska z dôvodu zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky. Rekonštrukciou sa zvýši bezpečnosť účastníkov cestnejpremávky, zvýši sa pohodlie jazdy nielen pre vodičov, ale zvýši sa aj bezpečnosť cyklistov, chodcov a turistov.Realizáciou aktivít projektu zameraných na rekonštrukciu a modernizáciu cesty sa prispeje aj k ochrane životnéhoprostredia, predovšetkým vďaka zvýšenej plynulosti premávky, a tým aj znížením emisií a hlučnosti. Komunikácie súvyužívané ľahkou a stredne ťažkou dopravou, ktorej početnosť v posledných rokoch mierne vzrástla. V súčasnosti jepovrch ciest značne poškodený. Povrch cesty je svojim vekom a rôznymi zásahmi (rozkopávkami) a poveternostnýmivplyvmi značne poškodený, je v zlom technickom stave - vykazuje hlavne nasledovné poruchy vozoviek: rozpad krytu,lokálny rozpad, vypieranie, výtlky, rôzne trhliny, olámané okraje vozovky, priečne nerovnosti, vyspravené výtlky,znečistená krajnica, zanesené priekopy. Funkčnosť odvodňovacích zariadení a priepustov má podstatný vplyv naúnosnosť podložia vozovky a následne na poruchy v kryte. V poslednom období bola venovaná malá pozornosť údržbeodvodňovacích zariadení, preto je nutné zrealizovať práce súvisiace s ich rehabilitáciou. Cieľom projektu je rekonštrukciamiestnych komunikácií s obojsmernou premávkou šírky 3,0 m až 4,0 m komunikácia jednopruhová, obojsmerná snespevnenými krajnicami na oboch stranách cesty 0,25 resp. 0,50 m. Nové povrchy komunikácií budú maťasfaltobetónový kryt.Lokalita, na ktorej sa bude realizovať rekonštrukcia miestnych komunikácií, sa nachádza v katastrálnom území obceHorná Súča.Celková dĺžka rekonštruovanej cesty objektu SO 01: 0,600 23 kmCelková dĺžka rekonštruovanej cesty objektu SO 02: 0,799 30 kmCelková dĺžka rekonštruovanej cesty objektu SO 03: 1,032 98 kmCelková dĺžka rekonštruovaných ciest spolu: 2,432 51 kmUskutočnenie stavebných prác bude v rozsahu podľa výkazu-výmer z projektovej dokumentácie: Rekonštrukciaviacúčelových komunikácií Horná Súča, časť Závrska spracovanej Ing. Petrou Vráblovou Bílkovou, zodpovednýprojektant: Ing. Rudolf Kováč z 09/2011, zákazkové číslo: 09-01/2011, (ďalej v texte označovaná aj len ako: projektovádokumentácia alebo projekt), pričom projektová dokumentácia tvorí prílohu k súťažným podkladom a je v nej uvedenýopis predmetu zákazky.
CPV kód
Práce na oprave ciest. (45233142)
Kontaktná osoba
Margaréta Dohnanová, podateľňa obce (+421 32651961
hornasuca@hornasuca.sk; starosta@hornasuca.sk
Telefón
+421326519618
Adresa
Obec Horná Súča
Obec Horná Súča, Horná Súča č. 233, 913 33 Horná Súča, Slovenská republika