Výber zhotoviteľa na realizáciu stavby: Výmena únikových dverí a okien II. NP, ZŠ Limbová

Obstarávateľ
Mesto Žilina
Hodnota
48 720 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je výmena únikových dverí a okien vrátane dodávky celo tieniacich žalúzií bielej farby a vonkajších a vnútorných parapet na II. NP Základnej školy Limbová ulica v Žiline. Pred zahájením realizácie stavby je bezpodmienečne nevyhnutné overenie a zameranie skutočných rozmerov na stavbe. Verejný obstarávateľ požaduje demontáž pôvodných dverí a okien, montáž nových dverí a okien vrátane parapet a žalúzíí a všetky dokončovacie práce a likvidáciu odpadu.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a časť súťažných podkladov B.4 Technická správa a výkaz výmer. Pri identifikácii konkrétneho typu materiálu (výrobku) alebo materiálu (výrobku konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto materiál (výrobok) ekvivalentným materiálom (výrobkom), ktorý spĺňa požadované funkčné charakteristiky. V takomto prípade je potrebné upraviť položku vo formulári Výkaz výmer.
CPV kód
Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí. (45421100)
Kontaktná osoba
Mgr. Katarína Zahradníková
katarina.zahradnikova@zilina.sk
Telefón
+421417063110
Adresa
Mesto Žilina
Mestský úrad Žilina Námestie obetí komunizmu 1,011 31 Žilina