Laboratórne prístroje, zariadenie a vybavenie

Obstarávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Hodnota
0 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je dodávka laboratórnych prístrojov, zariadení a vybavenia, a ich inštalácia.Opis položiek Predmet zákazky je členený do nasledovných položiek:položka č. názov položky, počet1. IVC chovné zariadenie, 1 ks2. Poloautomatické zariadenie na blotovanie, 1 ks3. PCR box, 1 ks4. Hypoxický box, 1 ks5. Chladená centrifúga na mikroskúmavky, 1 ks6. Chladená centrifúga pre 15 a 50 ml kónické skúmavky, 1 ks7. Termocyklér, 1 ks8. Mikroskop, 1 ks9. Prietokový cytometer, 1 ks10. Spektrofotometer pre mikroobjemy, 1 ks11. Nechladená centrifúga, 1 ks12. HPLC Systém s kvartérnou pumpou, 1 ks13. Stereomikroskop, 1 ks14. Kamera k mikroskopu, 1 ks15. Parafínová zalievacia jednotka, 1 ks16. Sada 6 pipet s nastaviteľným objemom, 1 sada17. Elektroforetická aparatúra, 2 ks18. Multifunkčné zariadenie pre farmakológiu, 1 ks19. Héliový pyknometer, 1 ks20. Automatická dizolučná zostava, 1 ks21. Prístroj na meranie mechanického opotrebenia pevných liekových foriem, 1 ks22. Prístroj na meranie tvrdosti pevných liekových foriem, 1 ksPopis požadovaných minimálnych vlastností jednotlivých položiek predmetu zákazky je vzhľadom na značný textový rozsah, uvedený v Prílohe č. 4 súťažných podkladov.SlužbySúčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby:- doprava predmetu zákazky na miesta plnenia uvedené v bode 6.1 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky,- montáž a inštalácia zariadenia a všetkých potrebných častí k úspešnej inštalácii,- uvedenie zariadenia do prevádzky,- konfigurácia dodávaných zariadení,- odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia,- odovzdanie dokumentácie - technická dokumentácia, manuál pre obsluhu,- zaškolenie zamestnancov užívateľa na obsluhu dodaného zariadenia na mieste dodania, vrátane inštruktáže pre rutinnú prevádzku a údržbu,- pri odovzdaní zariadení a prístrojov do prevádzky: odovzdanie Vyhlásení o zhode/Certifikátov EU a ďalšej príslušnej (technickej alebo inej) dokumentácie.- Servisné služby, dostupné do 3 dní.V každom prípade, kde sú uvedené špecifikácie navrhovaných výrobkov, materiálov alebo zariadení pomocou odkazu na konkrétnu značku, alebo výrobcu platí, že môže byť ponúknutý a bude akceptovaný aj iný ekvivalentný výrobok alebo materiál, ak má porovnateľné kvalitatívne alebo výkonnostné charakteristiky ako tie, ktoré uviedol verejný obstarávateľ.
CPV kód
Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel). (38000000)
Kontaktná osoba
RNDr. Marcela Kajňaková, PhD.
marcela.kajnakova@protender.sk
Telefón
+421552861256
Adresa
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
PRO - TENDER s.r.o., Smetanova 9, 040 01 Košice, Slovenská republika