Motorová nafta do nádrží

Obstarávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Víťaz
SLOVNAFT, a.s.
Hodnota
317 967 €
Popis zákazky
Motorová nafta do nádrží - Nákup pohonných hmôt a súvisiace služby pre SVP,š.p. - 3 Odštepné závody dodávka motorovej nafty spĺňajúcej požiadavky normy STN EN 590 do skladovacích nádrží kupujúceho, vrátane dopravy do miesta plnenia.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Motorová nafta. (09134100)
Kontaktná osoba
Ing. Natália Urbanová
natalia.urbanova@svp.sk
Telefón
+421337764208
Adresa
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Piešťany