Prevencia škôd na lesných pozemkoch PSKU Šalková

Obstarávateľ
Pozemkové spoločenstvo komposesorátu a Urbariátu Šalková
Hodnota
250 196 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v rozsahu všetkých položiek a množstiev uvedených vo výkaz-výmer podľa stavebného projektu a poskytnutie služieb v zmysle zoznamu všetkých JPRL podľa rokov a za najvhodnejších podmienok.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest. (45233000)
Kontaktná osoba
Mgr. N. Kováčová
autorita3@gmail.com
Telefón
+421915934159
Adresa
Pozemkové spoločenstvo komposesorátu a Urbariátu Šalková
AUTORITA, s.r.o., Hroncova 3, 040 01 Košice