Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Lokci

Obstarávateľ
Obec Lokca
Hodnota
117 218 €
Popis zákazky
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Lokci.Stavebné úpravy spočívajú v búracích prácach jestvujúcich asfaltových povrchov, úpravou vodovodných šácht a prípojok, kanalizačných šácht a uličných vpustí do nivelety vozovky a realizácie nového živičného krytu v zmysle špecifikácie.
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Ing. Miroslav Valčičák - starosta obce
oculokca@stonline.sk
Telefón
+421435591256435591212435591250
Adresa
Obec Lokca
Obec Lokca, 029 51 Lokca 3