Veľké Raškovce, Oborín - Kanalizácia a ČOV - stoka A1, A2

Obstarávateľ
Obec Oborín
Hodnota
197 729 €
Popis zákazky
Stavbou stôk A1 a A2 bude zabezpečený odtok odpadových vôd z rodinných domov a objektov špecifickej vybavenosti v príslušnej časti obce Oborín do ČOV Oborín. Vybuduje sa delená kanalizačná sieť na odvádzanie (odtok) splaškových odpadových vôd. Jedná sa o kanalizáciu s gravitačným odtokom (odtok samospádom) s prečerpávaním.Trasa kanalizácie bude situovaná v krajnici miestnych komunikácií, prípadne v dôsledku zastavaného priestoru inžinierskymi sieťami je trasa vedená v strede vozovky. Touto polohou sa stáva staveniskopodmienečne vhodným, podmienečnosť je daná obtiažnosťou podmienok realizácie - členitá konfigurácia povrchu územia ryhy(ryha spravidla zasahuje časť svahu odvodňovacej priekopy, respektíve celú odvodňovaciu priekopu),výskyt súbežných a križovaných inžinierskych sieti (plyn, el. vedenie, vodovod, telefón - miestne káble).STOKA A-1V km 0,00 zaúsťuje do kmeňovej stoky A- v krajnici miestnej komunikácie, pri ČS SO 34.1 . Trasa je vedená južným smerom v krajnici miestnej komunikácie (po ľavej strane) po km 0,052. STOKA A-2V km 0,00 zaúsťuje do kmeňovej stoky A- v krajnici miestnej komunikácie. Trasa je vedená východným smerom v miestnej komunikácii po km 0,091.Kanalizačné prípojkyDomovými prípojkami budú odtekať odpadové vody do stokovej siete.SO 39 Odbočenie pre kanalizačné prípojky v Oboríne - stoka A-1, stoka A-2Kanalizačné prípojky sa napoja na uličné stoky v prevažnej väčšine mimo šácht, v mieste zaústenia prípojky sa na stoke namontuje odbočka PVC 300/150 s kolenom PVC 150/45. Ojedinele, spravidla v koncovej šachte stoky sa prípojka zaústi do uličnej stoky priamo do šachty na stoke.Súčasťou stavebného riešenia sú aj úpravy miestnych komunikácií s finálnou úpravou asfaltovými zmesami.
CPV kód
Práce na obnove povrchu. (45233251)
Kontaktná osoba
Árpád Csuri
oborin@oborin.eu
Telefón
+421566281861
Adresa
Obec Oborín
Obec Oborín, Oborín 125, 076 75 Oborín