Dodanie, úprava a prispôsobenie špecifických modulov a ich implementácia do systému OneSAF Testbed Baseline

Obstarávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Víťaz
LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Hodnota
847 677 €
Popis zákazky
Predmet zákazky Dodanie, úprava a prispôsobenie špecifických modulov a ich implementácia do systémuOneSAF Testbed Baseline (ďalej len OTB) bude realizovaný za účelom prípravy a vykonania výcviku a vzdelávania bezpečnostnej komuinity, profesionálnych vojakov OS SR, jednotiek a krízových štábov s využitím konštruktívnej a virtuálnej simulácie. Cieľom je zvyšovanie spôsobilostí, zabezpečenie rozvoja vlastností a správania sa jednotlivca ako aj celých skupín so zameraním na účinnejšiu a efektívnejšiu prípravu a vykonávanie operácií krízového manažmentu aj v kooperácii so zahraničnými partnermi.Predmet zákazky bude pozostávať z nasledujúcich samostatných častí:1)Dodanie, úprava a prispôsobenie špecifických modulov a softvérových produktov s implementáciou do systémuOneSAF Testbed Baseline v rámci rozvoja laboratória ochrany kritickej infraštruktúry.Špeciálne laboratórium ochrany kritickej infraštruktúry je budované v rámci projektu z Európskych štrukturálnych fondov a umožní vzdelávanie a prípravu bezpečnostnej komunity v rámci ochrany objektov osobitnej dôležitosti alebo ďalších dôležitých objektov štátneho i verejného záujmu pred teroristickými útokmi, demonštráciami, krádežou a pod.Laboratórium umožní taktiež prípravu pozorovateľov a navádzačov pre detekciu a rozpoznávanie cieľov vo dne i v noci, interoperabilitu s pozemnými jednotkami. Realizácia predmetu Dodanie, úprava a prispôsobenie špecifických modulov a softvérových produktov s implementáciou do systému OneSAF Testbed Baseline v rámci rozvoja laboratória ochrany kritickej infraštruktúry je uskutočňovaná na základe potrieb a požiadaviek OS SR v súlade so schválenou IS č. AOS-6- 25/2014 zo dňa 6. 6. 2014. Jedná sa o obstaranie špecifických systémov a softvérových produktov využiteľných pre podporu vedy a výskumu bezpečnostnej komunity tak, aby vznikla komplexná dynamická vedecko-výskumná platforma.Špecifické systémy a softvérové produkty budú postavené na simulačnom nástroji OTB, pričom bude zabezpečená ich kompatibilita a prepojenie so systémovým a technickým prostredím OTB už používaných simulačných nástrojov v rámci systému konštruktívnej a virtuálnej simulácie. Technická špecifikácia je zameraná na:-systém pre projekciu a vizualizáciu,-systém pre simulačné jadro výpočtu balistiky,-zariadenie a softvér integrovaného pracoviska obsluhy,-zariadenie audiosystému laboratória,-softvér pre simuláciu balistiky a jej výpočtu,-softvér pre integrované pracovisko obsluhy,-softvér systému vizualizácie a vyhodnocovania,-softvér riadiaceho terminálu.2)Dodanie, úprava a prispôsobenie špecifických modulov a ich implementácia do systému OneSAF Testbed Baseline so zameraním na prípravu cvičení a rozšírenie funkcionalitya)Dodanie, úprava a prispôsobenie špecifických modulov a ich implementácia do systému OneSAF Testbed Baseline so zameraním na prípravu cvičení realizovanej na základe potrieb a požiadaviek Generálneho štábu OS SR (ďalej len GŠ OS SR) v súlade s Výcvikovou smernicou ozbrojených síl SR na výcvikový rok 2014 č.: ŠbO-92-5/2013-OdVCD-OV, článok (8) bod 8. V uvedenej smernici Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika so sídlom v Liptovskom Mikuláši (ďalej len AOS) zabezpečuje technickú podporu pre vykonanie počítačom podporovaných cvičení - Computer Assisted Exercise (ďalej len CAX) a cvičení na simulátoroch podľa štandardov NATO. Podpora zahŕňa úpravu modulov podľa požiadaviek cvičiacich jednotiek, vykonanie analýzy implementácie parametrov jednotiek pre simulačné prostredie OTB zapracovaných do scenárov cvičenia a samotné technické zabezpečenie štandardného CAX. Súčasťou je aj špecifikácia databázy entít v OTB a kompatibilita ich zobrazovania v rámci používaných 3D zobrazovacích nástrojov s dôrazom na:-zjednotenie názvov už existujúcich entít v OTB a požívaných 3D zobrazovacích softvérových prostriedkoch, zaradenie názvov entít do jednotlivých skupín a podskupín v abecednom poradí,-rozšírenie databázy entít v OTB o už existujúce entity v 3D zobrazeniach s dôrazom na krízový manažment,-zreálnenie veľkosti zobrazovaných ikon jednotlivých entít v OTB s veľkosťou 3D modelu v oboch zobrazovacíchprostriedkoch,-zobrazovanie entít (civilistov, pešiakov, štruktúr, vozidiel...) tak, aby mala každá entita jednotnú vizualizáciu v oboch používaných 3D zobrazovacích softvérových prostriedkoch.b) Dodanie, úprava a prispôsobenie špecifických modulov a ich implementácia do systému OneSAF Testbed Baseline so zameraním na rozšírenie funkcionality pracoviska VEŽA realizovanej v súlade s informačnou správou (ďalej len IS) č.: AOS-6-19/2014. Na základe uvedenej IS AOS plní opatrenia pre zriadenie certifikovanej výcvikovej organizačnej zložky, kde je jednou z úloh doplnenie funkcionality pracoviska VEŽA o prepojenie simulátora so systémovým a technickým prostredím OTB už používaných simulačných nástrojov a rozšírenie o 3D zobrazenie v rámci systému konštruktívnej simulácie. Technická špecifikácia je zameraná na:-doplnenie a vytvorenie entít v simulátore OTB a ich vizualizáciu v 3D syntetickom prostredí vizualizačných softvérových nástrojoch (MAK Vantage 1.3.1, MetaVR VRSG v5.6.68) v súlade s reálnymi charakteristikami:-dopravné lietadlo BOEING 737-700, 747-400, 787, AIRBUS A319, A321, A330-300, A380, TUPOLEV TU-154, YAKOLEV YAK 40, ANTONOV An-26, FOKKER F100, TURBOLET L-410, lietadlo CESSNA C172, C182, viacúčelové (stíhacie) lietadlo L-39, MiG-29, JAS-39, F-16, vrtuľníky Mi-2, Mi-24, Mi-17, W-3A SOKOL,-hasičské autá, sanitky, Follow me vehicle (s majákom), Push back tractors - tugs (s majákom), TALET vehicle, cisterny, pojazdné schody,-pešiak AIRCRAFT MARSHALLING,-domestifikáciu predmetných entít a vytvorenie funkčných úloh v simulátore OTB podľa typu entity (pozemná alebo letecká) tak, aby bola zachovaná možnosť ovládania podvozkových nôh leteckých entít, svetlo techniky leteckých entít, možnosť pripojenia (odpojenia) leteckých entít k pozemných entitám,-funkčné úlohy vytvorených entít musia byť reálne náklon entity, rýchlosť stúpania, klesania,-pri pešom navigátorovi budú vytvorené úlohy pre navigovanie leteckých entít zo zeme na základe štandardnej povelovej techniky,-musí byť vytvorená možnosť nastavenia funkčných úloh pre simuláciu procesov simulátora vežovej prevádzky(preberanie prevádzky na pristávanie a vzlietanie, simulácia pohybu po dráhe, ovládanie svetlotechniky VPD a rolovacích dráh, preberanie a odovzdávanie signálov medzi prepojenými systémami na báze definovaného protokolu),-vizualizáciu kondenzačných pár a vizualizáciu entít rôznymi výsostnými znakmi a kamuflážou v 3D syntetickom prostredí oboch vizualizačných softvérov, vizualizáciu požiaru a dymu na entitách a výbuchu pri zrážkach na zemi,-synchronizáciu entít na základe prepojenia v simulačných prostrediach a ich vzájomné korektné zobrazenie vsyntetickom prostredí simulátora,-vytvorenie 2D a 3D terénnych databáz letísk (Sliač, Malacky a Prešov) s korektným zobrazením modelu okolia letiska, dráh, rolovačiek, informačných čiar pre simulátor OTB a jeho 3D vizualizačný softvérový nástroj (MAK Vantage 1.3.1, MetaVR VRSG v5.6.68) tak, aby ich súčasťou bolo ovládanie svetlotechniky vzletových, pristávacích a rolovacích dráh (umiestnenej pred prahom dráhy) na pracovnom stole formou klávesnice alebo dotykovej obrazovky (jej súčasťou je aj sústava svetelných zariadení a RN pomôcok),-realizáciu 3D scény pozostávajúcej z 5 zobrazovacích jednotiek umiestnených pred pozíciou TWR a grafickýchpracovných staníc (lokalizácia v technickej miestnosti) optimalizovaných na zobrazenie 3D Stealth obrazu zo simulátora riadiacej veže s požadovanými licenciami pre 3D zobrazenie zabezpečujúce reálny výstup v rámci OTB,-zriadenie pracovného miesta pre operátora OTB s prislúchajúcim technickým vybavením (pracovná stanica presimulátor OTB, pracovný stôl, komunikačný modul s nožným spínačom, náhlavnou súpravou a telefónom),-vytvorenie prepojovacej brány HW, SW a rekonfigurácia KVM extendrov.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Služby súvisiace so softvérom. (72260000)
Kontaktná osoba
Ing. Dušan Donoval
obstaravanie@aos.sk
Telefón
+421960423600
Adresa
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
kvestúra