Realizácia optických sietí

Obstarávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Víťaz
ORGA-TRADE Network Systems, s. r. o.
Hodnota
33 254 597 €
Popis zákazky
Predmetom je záväzok zhotoviteľa vyhotoviť projektovú dokumentáciu vrátane inžinierskejčinnosti a vykonať dielo špecifikované v prílohe zmluvy (ďalej len vykonanie diela) a záväzokobjednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za vykonanie diela dohodnutú zmluvnú cenu podľa zmluvy preúčel projektu Zabezpečenie projektovo inžinierskej dokumentácie k projektu vybudovania základnejširokopásmovej infraštruktúry dotovanej z verejných zdrojov.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Stavebné práce na stavbe komunikačných vedení. (45231600)
Kontaktná osoba
Mgr. Šimon Mičunek
simon.micunek@nases.gov.sk
Telefón
+421907846492
Adresa
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby - NASES, detašované pracovisko Trnavská cesta 100