Hurbanovo, likvidácia čiernych skládok

Obstarávateľ
Mesto Hurbanovo
Hodnota
350 415 €
Popis zákazky
Výber zhotoviteľa pre projekt: "Hurbanovo, likvidácia čiernych skládok". Projekt rieši likvidáciu nezákonne umiestneného odpadu v 4 lokalitách nachádzajúcich sa v katastrálnom území Hurbanovo a Bohatá. Po vyčistení daného územia budú vykonané terénne úpravy pre začlenenie územia do koloritu priľahlej krajiny. Bližšia špecifikácia je vo výkaze výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Mgr. Roland Hulko
hurbanovo@hurbanovo.sk
Telefón
+421357602202
Adresa
Mesto Hurbanovo
Mestský úrad Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo