Protipožiarná lesná cesta Červenec

Obstarávateľ
Urbárske pozemkové spoločenstvo Vikartovce
Hodnota
981 713 €
Popis zákazky
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Marian Gajan
urbarpozem@lj.sk
Telefón
+421905639415
Adresa
Urbárske pozemkové spoločenstvo Vikartovce
Vikartovce